تعیین سمت و دارندگان امضای مجاز

نمونه فرم تعیین سمت و دارندگان امضا

هیئت مدیره اداره کننده شرکت سهامی بوده و دارای اعضای اصلی و علی البدل می باشد و تعداد آن ها را اساسنامه تعیین می کند. در این مطلب به چگونگی تهیه نمونه فرم تعیین سمت و دارندگان حق ا...