حسابداری مدیریت

تاثیر سیستم مدیریتی در حسابداری

با گسترش جوامع بشری، بازار های تجاری نیز گسترش یافته و واحد های تجاری بزرگ تر و متعددی پدید آمده اند که به رقابت با یکدیگر می پردازند. سازمان ها برای حفظ مزیت رقابتی خود در محیط...