جریمه عدم ارسال اظهارنامه

جریمه عدم ارسال اظهارنامه

پرداخت مالیات یک الزام برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، موسسات غیر دولتی درآمد زا و ... می باشد که برای پرداخت آن لازم است اظهارنامه مالیاتی را تکمیل نموده و آن را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کرد. اظهارنامه مالیاتی...
مالیات شرکت های بیمه ای

مالیات شرکت های بیمه ای

در قانون مالیات های مستقیم، یکی از موضوعاتی که مهم و مورد توجه قرار می گیرد، شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی می باشد که باعث نظم دهی به پایگاه اطلاعات هویتی و عملکردی مودیان مالیاتی...
اعمال مالیات بهینه

اعمال مالیات بهینه

در واقع از زمان های قدیم نوعی از مالیات در تمدن بشری وجود داشته است مثل امپراطوری مصر و روم، بنابراین فرد می تواند به سادگی به مالیات به مثابه چیزی ابدی اشاره کند. تعجبی ندارد که اغلب وضع مالیات موضوع...
قوانین مالیاتی عجیب در دنیا

قوانین مالیاتی عجیب در دنیا

تمام اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر جهان به طور مستقیم یا غیر مستقیم مالیات پرداخت می کنند. برای پرداخت مالیات، قوانینی توسط کشور های مختلف دنیا وضع شده است که تمام اشخاص موظف به اجرای آنها می باشند. قوانین مالیاتی...
راهنمای استفاده از سامانه سنیم

راهنمای استفاده از سامانه سنیم

سامانه سنیم به منظور خدمات الکترونیکی مودیان مالیاتی جهت ثبت شکایت های خود نسبت به تصمیمات شورای عالی مالیاتی می باشد که دارای مراحلی است. هر مودی مالیاتی می تواند با ثبت شماره نامه ای که به آن اعتراض دارد، مشخصات...
بخشنامه رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی

بخشنامه رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی

در این مقاله به بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۹۹/۱/۳۱ که به منظور پیگیری نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی تصویب شده است، پرداخته می شود که بر اساس آئین نامه های قانون...
تراکنشهای بانکی معاف از مالیات

تراکنشهای بانکی معاف از مالیات

بعضی از تراکنش های بانکی، از حسابرسی و دادرسی مالیاتی معاف می باشند و این معافیت به این دلیل است که آنها، ماهیت درآمدی ندارند. این نوع تراکنش ها مربوط به دریافتی ها و پرداختی های موارد زیر می شود: ...