طبقه بندی مشاغل طبق قانون مالیات های مستقیم

طبقه بندی مشاغل طبق قانون مالیات های مستقیم

در قانون مالیات های مستقیم، صاحبان مشاغل به اشخاصی گفته می شود که دارای فعالیت های اقتصادی هستند و به آنها مودی گفته می شود. طبق آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات مستقیم مصو...
تکالیف مالیاتی

تکالیف مالیاتی

تکالیف و وظایف مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی بخشی مهم و غیر قابل چشم پوشی می باشد که به چند دسته تقسیم می شوند که در این مقاله سعی شده است که مهمترین آنها شرح داده شود. از جمله تک...
مالیات بر حق تمبر چیست

مالیات بر حق تمبر

مالیات حق تمبر یکی از انواع مالیات های مستقیم است که به وسیله الصاق و ابطال تمبر روی اسناد و اوراق بهادار، از شخص متقاضی دریافت می گردد. این امر به دلیل به رسمیت شناختن اسناد صورت ...