برگ تشخیص مالیات

برگ تشخیص مالیات

یکی از مفاهیم مهم در شاخه مالیات و پرداخت مالیات مشمول، برگه مالیات می باشد که هر مودی مالیاتی باید با آن آشنایی داشته باشد. برگ تشخیص مالیات، تنها یکی از برگه های رسمی سازمان ا...
ممیز مالیاتی کیست

ممیز مالیاتی کیست

بخش قابل توجهی از منابع درآمدی دولت، مالیات می باشد. اما بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین شرکت ها علاقه ای به پرداخت مالیات ندارند. در این مورد، هر ساله شاهد فرار های مالی...
طبقه بندی مشاغل طبق قانون مالیات های مستقیم

طبقه بندی مشاغل طبق قانون مالیات های مستقیم

در قانون مالیات های مستقیم، صاحبان مشاغل به اشخاصی گفته می شود که دارای فعالیت های اقتصادی هستند و به آنها مودی گفته می شود. طبق آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات مستقیم مصو...
تکالیف مالیاتی

تکالیف مالیاتی

تکالیف و وظایف مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی بخشی مهم و غیر قابل چشم پوشی می باشد که به چند دسته تقسیم می شوند که در این مقاله سعی شده است که مهمترین آنها شرح داده شود. از جمله تک...