مقالات حسابداری و حسابرسی

محدودیت های اطلاعات مالی

محدودیت های اطلاعات مالی

اطلاعات حسابداری، بخش مهمی از اطلاعات با اهمیت سازمان می باشد که مدیران به منظور تصمیم گیری از آن استفاده می کنند. افراد، شیوه ها و روش های اطلاعاتی، بخش هایی از سیستم حسابداری را تشکیل می دهند.

تصمیم گیری های مدیران سازمان ها و نهاد ها، بر پایه استفاده از این سیستم های اطلاعاتی می باشد که باعث اخذ تصمیمات درست و راهکار های مناسب می شود.

بنابر این به منظور کسب موفقیت در سازمان، نیاز است که گزارش های درست و قابل استنادی از سیستم حسابداری ارائه گردد.

عناصر صورت های مالی:

سنگ بنای ساخت و برقراری سیستم حسابداری و صورت های مالی، تمامی طبقات اقلام تشکیل دهنده این صورت ها می باشند که به آنها عناصر صورت های مالی گفته می شود.

به بیان دیگر، طبقات کلی اقلام گزارش شده در صورت های مالی مانند انواع دارایی ها را عناصر صورت های مالی گویند.

رویداد های اقتصادی که در منابع اقتصادی تغییر ایجاد می کند، شامل موارد زیر می باشد:

 • دارایی ها
 • بدهی ها
 • حقوق صاحبان سرمایه
 • درآمد ها و هزینه ها
 • آورده صاحبان سرمایه
 • ستانده صاحبان سرمایه
 • معرف های منابع اقتصادی در یک واحد تجاری
 • آثار مالی مبادلات
 • و…

خدمات حسابداری و حسابرسی

محدودیت حاکم بر خصوصیت های کیفی اطلاعات مالی:

به مرور می توان اطلاعاتی را به دست آورد که از صحت، قابل اتکا بودن، قابل مقایسه و قابل فهم بودن آنها اطمینان داشت. برخی از بهترین و تاثیر گذار ترین این محدودیت ها، به شرح زیر می باشد:

توازن بین خصوصیات کیفی:

یکی از ویژگی های موثر در محدودیت ها، موازنه یا مصالحه می باشد که در خصوصیات کیفی دارای اهمیت ویژه ای است.

هدف از موازنه، ایجاد نوعی توازن در بین خصوصیاتی می باشد که به اهداف صورت های مالی پاسخ گو می باشند.

به موقع بودن:

زمانی که ارائه گزارشات اطلاعاتی با تاخیر مواجه گردد، ممکن است اطلاعات، خصوصیت های خود را از دست بدهند لذا استفاده به موقع از اطلاعات، تاثیر بیشتر و دقیق تری در بر دارد. در برخی مواقع نیاز است که مدیریت، بین مزیت های نسبی گزارشگری به موقع و ارائه اطلاهات قابل اتکا، نوعی موازنه را بر قرار نماید.

ممکن است لازم شود که به منظور ارائه اطلاعات در زمان مقرر و به موقع، قبل از مشخص شدن جنبه های معامله، اطلاهاتی که وجود دارند، گزارش شوند. این موضوع باعث می شود که از قابلیت اتکای آن کاسته شود.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله سیستم مالی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

محدودیت خصوصیات کیفی عناصر صورت های مالی

محدودیت خصوصیات کیفی عناصر صورت های مالی

منفعت و هزینه:

به خوبی روشن است که تهیه اطلاعات حسابداری، بدون هزینه نیست. در این صورت افرادی که به تدوین استاندارد های حسابداری می پردازند، باید به این موضوع دقت کنند که منافع اطلاعاتی که از افشای اطلاعات به دست می آید، باید از هزینه آن بیشتر باشد.

كيفيت‌ “اهميت‌”:

اهمیت همان کیفیت آستانه ای است که یک نقطه انقطاع است و به جای این که یک خصوصیت کیفی باشد، لازم است قبل از سایر خصوصیات کیفی اطلاعاتی، به آن توجه شود.

مربوط‌ بودن:

مربوط بودن اطلاعات یعنی، اطلاعاتی که در تصمیمات اقتصادی و ارزیابی رویداد های گذشته، حال و یا آینده، تاثیر گذار باشد.

ارزش‌ پيش بيني كنندگي‌ و تاييد كنندگي‌:

اطلاعاتی که از آنها استفاده می شود، باید دارای ارزش تایید و ارزش پیش بینی باشند. این دو ارزش، ارتباط نزدیکی با هم دارند.

انتخاب‌ خاصه‌:

به منظور ارائه اطلاعات موجود در مورد اقلام صورت های مالی، لازم است که خاصه قلم برای ارائه انتخاب گردد. این خاصه ها در صورت های مالی بر حسب واحد پول بیان می شوند.

خاصه هایی كه‌ مي توان‌ در صورت هاي‌ مالي‌ ارائه‌ كرد از قبيل‌:

 • بهاي‌ تمام‌ شده‌ تاريخی
 • بهاي‌ جايگزينی
 • خالص‌ ارزش‌ فروش‌

خاصه های انتخاب شده به منظور گزارش صورت های مالی، باید مبتنی بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان باشد.

اطلاعات خاصه هایی که غیر قابل بیان به پول مثل سررسید ها هستند را می توان با شرح اقلاممورد نظر در صورت های مالی، به استفاد کننده انتقال داد.

کدینگ استاندارد

قابل‌ اتكا بودن‌:

اطلاعات مفید، باید قابل اتکا باشند، اطلاعاتی قابل اتکا هستند که هیچ گونه خطا و اشتباهی در آن موجود نباشد و جانب دارانه رفتار نکرده باشد. این اطلاعات باید صادقانه باشد و نشان دهنده اطلاعاتی باشد که مدعی بیان آن است.

بيان‌ صادقانه‌:

اطلاعاتی صادقانه هستند که تاثیر معاملات و رویداد ها را به روشنی بیان کند.

برای نمونه می توان به ترازنامه اشاره کرد که تمامی اقلام ثبت شده را احراز می کند.

رجحان‌ محتوا بر شكل‌:

زمانی که صحبت از صادقانه بودن معاملات پیش می آید، لازم است که اطلاعات ارائه شده از آنها بر اساس محتوا و واقعیت های اقتصادی آن بیان شود نه این که تنها به شکل قانونی آنها اکتفا شود.

بی طرفی:‌

اطلاعاتی که در صورت های مالی درج می شود، لازم است که بدون تمایلات جانب دارانه رفتار کند تا بتواند در تصمیم گیری ها و قضاوت برای رسیدن به نتیجه درست، بی طرفانه عمل کند.

ابهامات‌:

تهیه کنندگان صورت های مالی، باید به صورتی با ابهامات برخورد نمایند که بتوانند آنها را رفع کنند این مورد در راستای درج صحیح اطلاعات لازم می باشد.

نمونه‌ اين‌ ابهامات‌ عبارت‌ است‌ از:

 • قابليت‌ وصول‌ مطالبات‌
 • میزان عمر مفيد دارايی هاي‌ ثابت‌ مشهود
 • تعداد و ميزان‌ ادعا های احتمالي‌ مربوط‌ به‌ ضمانت‌ كالا های فروخته شده

لازم است این موارد با رعایت احتیاط در صورت های مالی ثبت شوند و به درستی شناسایی گردند.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله صورت های مالی تلفیقی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

رجحان‌ محتوا بر شكل‌

رجحان‌ محتوا بر شكل‌

احتیاط:

درجه ای از مراقبت در اعملا قضاوت را احتیاط می گویند که درآمد ها، دارایی ها، بدهی ها و سرمایه ها را بیشتر یا کمتر از واقعیت نشان ندهد.

كامل‌ بودن:‌

کامل بودن اطلاعات درج شده در صورت های مالی با توجه به درجه اهمیت آنها لازم و ضروری می باشد.

زمانی که بخشی از اطلاعات حذف می شود، باعث می شود که اطلاعات غلط و گمراه کننده باشند و نتوان به آنها اتکا کرد.

قابل‌ مقايسه‌ بودن‌:

صورت های مالی باید به نحوی تنظیم شوند که استفاده کنندگان از آنها بتوانند به منظور تشخیص روند تغییرات در صورت وضعیت مالی شرکت و قابلیت انعطاف پذیری آن، آنها را با صورت های مالی سایر دوره ها مقایسه نمایند.

افشائيه:‌

افشای رویه های حسابداری برای تهیه صورت های مالی، یکی از پیش شرط های قابل مقایسه بودن می باشد که باعث افشای تغییرات در رویه ها و اثرات آن می باشد.

قابل‌ فهم‌ بودن:‌

یکی از ویژگی های مهم که اطلاعات درج شده در صورت های مالی باید آن را داشته باشد، قابل فهم بودن است. این ویژگی باعث می شود که استفاده کنندگان از صورت های مالی بتوانند به آسانی این اطلاعات را ارزیابی نمایند.

ادغام‌ و طبقه بندی اطلاعات‌:

نحوه ارائه اطلاعات یکی از عوامل مهمی می باشد که در قابل فهم بودن اطلاعات، کمک شایانی می کند. برای درک درست اطلاعات، لازم است که ثبت اقلام به نحوی صورت گیرد که به طور صحیح و مناسب در یکدیگر ادغام و طبقه بندی شوند.

توان‌ استفاده كنندگان:‌

تهیه صورت های مالی، به منظور رفع نیاز های استفاده کنندگان می باشد لذا این اطلاعات باید در اختیار کسانی قرار گیرد که بتوانند به درستی آنها را تحلیل نمایند و در مورد فعالیت های تجاری و اقتصادی و نحوه ثبت حسابداری، آگاهی لازم را داشته باشند.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله تجدید ساختار مالی برای افزایش سود را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای انجام کلیه خدمات حسابداری با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

رای شما به این مطلب

میانگین امتیازات 0 / 5. تعداد آرا: 0

از اینکه این مطلب مفید نبود عذرخواهی میکنیم

اجازه بدهید ما این مطلب را مفیدتر کنیم!

لطفا نظر خود را در بهبود این مطلب با ما در میان بگذارید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *