مقالات مالیاتی

مراحل و نحوه حل اختلاف مالیاتی

مراحل و نحوه حل اختلاف مالیاتی

نخستین مرحله حل اختلاف مالیاتی٬ توسط مرجع اداری انجام می­گیرد و مطابق مقررات فعلی رئیس امور مالیاتی مسئول اجرای مقررات ماده 238 قانون مالیات­های مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و طبق تبصره ماده 34 آئین نامه ماده 219 ق.م.م در صورت عدم حصول توافق مانع از رسیدگی مسئول بالاتر تا سطح مدیر کل نخواهد بود.

مسئولین اجرای ماده 238 عبارتند از :

  1. رئیس امور مالیاتی
  2. معاون مدیر کل 
  3. مدیر کل

ماده 238 قانون مالیات­های مستقیم :

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می­شود٬ چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می­تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله­ وکیل تام الاختیار خود به اداره­ امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست٬ آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد٬ مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول مربوط و مودی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدل در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده­ امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده 239 قانون مالیات­های مستقیم :

در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (238) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می­گردد و در مواردی که مودی ظرف سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

برای مطالعه مقاله کد فراگیر چیست کلیک کنید.

 

 

حل اختلاف مالیاتی

حل اختلاف مالیاتی

 

 

تبصره : در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده (203) و ماده (208) این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می­شود. در این صورت و همچنین در مواردی که مودی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتبال به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می­گردد.

ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده : در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مودی ابلاغ می­شود٬ در صورتی که مودی معترض باشد٬ می­تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذی ربط٬ پرونده مختومه می­گردد.

چنانچه مودی در مهلت مذکور کتبا اعتراض ننماید٬ مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی  به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد٬ حسب مورد قطعی محسوب می­گردد.

در صورتی که مودی ظرف مهلت مقر در این ماده اعتراض خود را کتبا به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید٬ ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد٬ پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات­های مستقیم احاله می­شود.

برگرفته از کتاب : آیین دادرسی مالیاتی
تالیف و گرد آوری : احمد غفارزاده
ناشر : انتشارات دانش پذیر

 

برای تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارث می توانید با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *