مقالات مالیاتی

مالیات حقوق شغل دوم به چه کسانی تعلق می گیرد

دو سری سکه آبی همراه گراف اقتصادی

مالیات یکی از راه های درآمد دولت می باشد و افراد شاغل موظف به پرداخت آن می باشند و به صورت مستقیم و غیر مستقیم دریافت می شود. حالا اگر اشخاص حقیقی بیش تر از یک شغل داشته باشند، بر اساس لایجه ی اصلاح قانون مالیات های مستقیم، این مالیات از مجموع درآمد های آن ها کم می شود.

بر اساس ماده ۱۳۱ لایحه ی اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تمام اشخاص حقیقی که مجموع درآمد آن ها چه از یک منبع و چه از چند منبع مختلف و چه معاف از مالیات و چه غیر معاف از مالیات، مبلغی بیش تر از یک میلیارد ریال باشد، بعد از کم کردن هزینه های قابل قبول نسبت به کل درآمدی که به دست می آورند مشمول پرداخت مالیات به نرخی که در ماده ۱۳۱ تصویب شده است می شوند.

معافیت مالیاتی افراد دارای چند شغل

قبل از اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق برای کارکنان به این صورت بود که بعد از کسر معافیت های مقرر در این قانون، نرخ ده درصد محاسبه می شد و برای اشخاص دیگری مانند کارمندان شرکت های خصوصی که حقوق می گرفتند بعد از کسر معافیت های مقرر شده در قانون تا مبلغ چهارصد و بیست میلیون ریال به اندازه ده درصد و به ازای مبالغ بیش تر مالیات تصاعدی تا اندازه ۳۵ درصد مشمول می شد و این قانون تا حدودی غیر منصفانه بود.

پس از اصلاح قانون مالیات های مستقیم، معافیت های مالیاتی برای کارمندان شرکت های خصوصی و دولتی به صورت یکسان در نظر گرفه شد و به این صور شد که حقوق تمام کارمندان مازاد بر معافیت پایه تا هفت برابر آن مالیات ده درصد و مازاد آن شامل بیست درصد مالیات می باشد.

مرد تاجر در حال محاسبه مالی کارش

مرد تاجر در حال محاسبه مالیات حقوق شغل دوم

به طور کلی، بر اساس ماده ی ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم که قبلا وجود داشت به این صورت بود که، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به غیر از مواردی که بر اساس مقررات دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح ذیل قرار می گیرد:

 • تا میزان پانصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۵ درصد
 • نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۰ درصد
 • نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۵ درصد

یه این نکته توجه داشته باشید که به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابزاری مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابزاری مشمول مالیات سال گذشته آن ها یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کم می شود.

البته دقت داشته باشید که، در صورت تسویه ی بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی می توانید از شرط تخفیف برخوردار باشید.

بر اساس قانون قبلی که پیش از اصلاح قانون مالیات های مستقیم اعمال می شد، مشمولان دارای چند شغل می توانستند از تمام معافیت های مالیاتی مربوط به مشاغل مختلف خود استفاده کنند اما بر اساس تبصره ی جدیدی که در لایحه ی جدید به این قانون ها اضافه شد، اشخاص حقیقی که دارای چند شغل می باشند، می توانند تنها از یک معافیت مالیاتی به نرخ هایی که در ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم ذکر شده است استفاده کنند.

خدمات آنلاین حسابداری

متن زیر و تبصره ی مربوط به آن، در تاریخ ۳۱ تیر ماه سال ۱۳۹۴ با متن ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم جایگزین شده است.

نرخ مالیات بر درامد اشخاص حقیقی به غیر از مواردی که بر اساس مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می باشد به شرح ذیل می باشد:

 • تا میزان سیصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15%
 • تا میزان یک میلیارد ریال مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سیصد میلیون ریال به نرخ 20%
 • تا میزان دو میلیارد و پانصد میلیون ریال درامد مشمول سالانه نسبت به مازاد سیصد ریال به نرخ 25%
 • تا میزان ده میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دو میلیارد و پانصد میلیون ریال نرخ 30%
 • نسبت به مازاد ده میلیارد ریال درآمد مشمول سالیانه به نرخ 35%

با توجه به مطالب ذکر شده در این مقاله بر اساس قوانین قبلی، افراد دارای دو یا چند شغل می توانستند از تمامی معافیت های شغلی مربوط به مشاغل خود به صورت جداگانه استفاده کنند، ولی بر اساس قانون جدیدی که در این مورد وضع شده است، افراد دارای چند شغل می توانند فقط از معافیت یکی از مشاغل خود استفاده کنند.

مردی در حال استفاده از ماشین حساب

مردی در حال استفاده از ماشین حساب برای محاسبه مالیات حقوق شغل دوم

مالیات حقوق شغل دوم

تمام اشخاص حقیقی که جمع درامد آن ها از یک منبع و یا از چند منبع مختلف و چه معاف از مالیات و چه غیر معاف از مالیات، بیش تر از یک میلیارد ریال باشد، بر اساس کل درآمد به دست آمده بعد از کسر هزینه های قابل قبول، شامل اخذ مالیات به نرخی که در ماده ۱۳۱ مقرر شده است می شوند.

موارد معافیت مالیات حقوق شغل دوم

این معافیت مالیات حقوق شغل دوم برای کارکنان دولت، بعد از کسر معافیت های مقرر در این قانون، نرخ ده درصد می باشد و در افراد دیگری که حقوق می گرفتند یعنی کارمندان شرکت های خصوصی، پس از کسر معافیت های مقرر شده در قانون تا مبلغ چهارصد و بیست میلیون ریال به اندازه ده درصد و در ازای مبالغ بیش تر مالیات تصاعدی تا اندازه ۳۵ درصد شامل می شود و تا حدودی غیر منصفانه می باشد.

موارد معافیت مالیات دو شغله ها

بر اساس قانون مالیات حقوق دو شغله ها، معافیت مالیاتی فقط مشمول یکی از شغل‌های این افراد می شود و یا اینکه اگر شخصی دارای چند شغل باشد، معافیت مالیاتی مشمول یکی از شغل‌های او می شود و برای دریافت معافیت مالیات دو شغله ها یکی از اساسی‌ترین اصل‌ها، ارائه به موقع اظهارنامه مالیاتی می باشد.

مالیات حقوق شغل دوم

مالیات حقوق شغل دوم

شغل‌های معاف از مالیات

بیشتر مشاغل باید مالیات پرداخت کنند، ولی بعضی از شغل ها هستند که پرداخت مالیات باعث کند شدن رویه ی کاری آن ها می شود و به دلیل این که تاثیز بسیار زیادی در روند پشرفت جامعه خواهند داشت از مالیات معاف هستند، زیرا عدم پرداخت مالیات باعث تشویق افراد برای حضور در این مشاغل می شود. در ذیل این مشاغل معاف از مالیات را بیان می کنیم:

 • انتشاراتی‌ها
 • مشاغل فعال فرهنگی
 • مشاغل مطبوعاتی
 • مشاغل هنری

محاسبه ی مالیات حقوق شغل دوم بازنشستگان

بر اساس قوانینی که به وسیله ی سازمان امور مالیاتی تصویب شده است، همه ی بازنشستگان در صورتی که قرارداد شغل دوم آن ها دولتی نباشد و پیمانکاری، ساعتی یا غیرپرسنلی باشد، از پرداخت مالیات برای حقوق شغل دوم معاف می باشند. همچنین همه ی افراد بازنشسته کشوری و لشگری از پرداخت حق بیمه حقوق معاف می باشند.

خدمات ثبت شرکت

چگونگی مطلع شدن سازمان امور مالیاتی از شغل دوم افراد

همه ی سازمان‌ها و شرکت‌ها در زمان استخدام نیرو، برای احراز هویت چه استخدام شغل اول و یا دوم باشد خواهان یک سری مدارک از فرد کارجو می شند و فرد موظف است تا برای تایید هویت خود، کد ملی و دیگر مدارک شناسایی خود را در اختیار آن شرکت قراردهد و شرکت مربوطه هم برای استخدام کارجو به عنوان یک کارمند رسمی این مدارک را برای محاسبه حقوق و رد کردن بیمه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرارمی‌دهد و در این حالت است که سازمان امور مالیاتی از شغل دوم افراد مطلع می‌شود.

به این نکته توجه داشته باشید که بر اساس قانون جدید فرقی نمی کند که یک شخص چند واحد شغلی دارد، هر فرد با یک کد ملی تنها یک معافیت سالانه برای مالیات مشاغل خود می‌تواند استفاده کند.

جهت برخورداری از مشاور مالیاتی می توانید با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

رای شما به این مطلب

میانگین امتیازات 1 / 5. تعداد آرا: 1

از اینکه این مطلب مفید نبود عذرخواهی میکنیم

اجازه بدهید ما این مطلب را مفیدتر کنیم!

لطفا نظر خود را در بهبود این مطلب با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *