مقالات ثبت شرکتها

مدارک مورد نیاز ثبت انواع شرکت ها

مدارک مورد نیاز ثبت انواع شرکت ها

با اجرایی شدن سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری کلیه مراجعات ارباب رجوع به صورت اینترنتی، و از طریق سامانه اینترنتی irsherkat.ssaa.ir و به صورت غیر حضوری انجام می گردد.

درضمن کلیه اطلاعات مربوط به چگونگی تنظیم درخواست ها و مدارک مورد لزوم، بخشنامه ها، شیوه نامه های اجرایی ثبت شرکتها و اطلاع رسانی های آتی را میتوان از طریق پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس https://sherkat.ssaa.ir منوی خدمات الکترونیکی رصد و پیگیری نمود.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت های مختلف:

مدارک جهت ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود

مدارک جهت ثبت شرکتهای سهامی خاص

مدارک جهت ثبت شرکتهای سهامی عام

مدارک جهت ثبت شرکتهای تضامنی

مدارک جهت ثبت شرکتهای نسبی

مدارک جهت ثبت شرکتهای موسسات غیر تجاری

مدارک جهت ثبت شرکتهای تعاونی

مدارک جهت ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود:

 1. دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
 2. دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
 3. دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
 4. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
 5. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
 6. تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران و هیأت نظار(در مواردی که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشند)
 7. اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل
 8. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 9. دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره
 10. اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارک جهت ثبت شرکتهای سهامی خاص:

 1. دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده
 2. دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
 3. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
 4. اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل ۳۵%سرمایه) همراه با فیش واریزی
 5. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
 6. تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت سهامداران، مدیران و بازرسان
 7. اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرسان
 8. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 9. دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره تکمیل شده
 10. اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارک جهت ثبت شرکتهای سهامی عام:

ثبت شرکتهای سهامی عام دارای دو مرحله می باشد که هر مرحله نیاز به مدارکی دارد.

مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی)

 1. دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
 2. دو نسخه اظهار نامه تکمیل شده
 3. دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
 4. تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین
 5. اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل ۳۵٪ از ۲۰٪ سرمایه تعهد شده)
 6. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
 7. اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
 8. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی مربوطه

مرحله دوم: (مرحله ایجاد و ثبت شرکتهای سهامی عام)

 1. دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
 2. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسين متضمن تصویب اساسنامه ، تعيين اعضاء هیئت مدیره ، انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیر الانتشار
 3. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
 4. اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵٪ سرمایه شرکت (در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد، ارائه اصل گواهی کارشناس رسمی دادگستری الزامی است)
 5. اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار (مجوز ثانویه)

موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع خدمات پلمپ دفاتر تجاری می باشد.

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز

مدارک جهت ثبت شرکتهای تضامنی:

 1. دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
 2. دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
 3. دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
 4. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
 5. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
 6. تصویر برابر با اصل مدارک احراز هويت کليه شركاء، مدیران و هیأت نظار(در مواردی که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشند)
 7. اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل
 8. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسين
 9. دو نسخه صورتجلسه هيأت مديره
 10. اصل وکالت نامه وکیل دادگستری درصورتی که ثبت شرکت  توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارک جهت ثبت شرکتهای نسبی:

 1. دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
 2. دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
 3. دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
 4. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین قیش واریزی
 5. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
 6. تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاه، مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشند)
 7. اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره، مدیرعامل
 8. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 9. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
 10. اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط رگبل صورت پذیرد.

مدارک جهت ثبت شرکتهای موسسات غیر تجاری:

 1. دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
 2. دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
 3. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی
 4. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
 5. تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران
 6. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 7. دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره یا رکن اداره کننده
 8. اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارک جهت ثبت شرکتهای تعاونی:

 1. سه نسخه اساسنامه ممهور به مهر اداره تعاون مربوطه
 2. دو نسخه صورتجلسه اولین مجمع عمومی
 3. دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره
 4. دو نسخه تقاضانامه تعاونی
 5. دو نسخه شرکتنامه تعاونی
 6. تکمیل فرم تعيين نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی
 7. اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل ۳۵٪ سرمایه)
 8. اصل مجوز از اداره تعاون مربوطه
 9. تصویر برابر با اصل مدارک احراز اعضاء هيأت مديره (شناسنامه و کارت ملی)

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله پلمپ دفاتر را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای انجام کلیه خدمات ثبت شرکت ها می توانید با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

رای شما به این مطلب

میانگین امتیازات 0 / 5. تعداد آرا: 0

از اینکه این مطلب مفید نبود عذرخواهی میکنیم

اجازه بدهید ما این مطلب را مفیدتر کنیم!

لطفا نظر خود را در بهبود این مطلب با ما در میان بگذارید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *