مقالات مالیاتی

مرجع حل اختلاف مالیاتی

مرجع حل اختلاف مالیاتی

با مطالعه قانون اساسی ملاحظه می شود که اصل 34 به موضوع حق مسلم دادخواهی هر فرد اشاره داشته و تاکید دارد که هر شخص می تواند به منظور داد خواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.

ضمنا مطابق اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و رسیدگی به دعاوی توسط غیر دادگستری نیاز به ارجاع قانون دارد.

لذا به استناد مجوز های مذکور در متون قوانین و مقررات مختلف کشورمان مراجعی برای رسیدگی به برخی از امور مدنی و اختلافات مالی میان اشخاص و دولت پیش بینی شده است که برای مثال می توان به هیئت های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی اشاره نمود.

مرجع حل اختلاف مالیاتی:

از جمله ماده های مهم در مرجع حل اختلاف مالیاتی می توان به موارد زیر اشاره کرد.

ماده 244:

مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف­ های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیئت حل اختلاف مالیاتی است. هر هیئت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:

  1. یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور.
  2. یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته. در صورتی که قاضی بازنشسته واحد شرایطی در شهرستان­ ها یا مراکز استان­ ها وجود نداشته باشد بنا به در خواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیئت معرفی خواهد نمود.
  3. یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه ای یا تشکل­ های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

تبصره 1:

جلسات هیئت ­های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رای هیئت ­های مزبور با اکثریت آرا، قطعی و لازم الاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.

تبصره 2:

اداره امور هیئت ­های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیئت ­ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می­ باشد و حق الزحمه اعضای هیئت های حل اختلاف بر اساس آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می ­شود قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 245:

نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیئت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

ماده 246:

وقت رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مودی یا نماینده مودی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آن­ها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیئت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مودی و موافقت واحد مربوط.

تبصره:

عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیئت و صدور رای نخواهد بود.

موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع خدمات مالیاتی می باشد.

حل اختلاف مالیاتی

حل اختلاف مالیاتی

ماده 247:

آرای هیئت ­های حل اختلاف مالیاتی بدون قطعی و لازم الاجرا است. مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای بر اساس ماده (203) این قانون و تبصره­ های آن به مودی، از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد.

رای هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا می­ باشد.

تبصره 1:

مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

تبصره 2:

نمایندگان عضو هیئت ­های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلا نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رای داده باشند.

تبصره 3:

در صورتی که رای صادره هیئت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدید نظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رای صادر خواهد شد.

تبصره 4:

آرای قطعی هیئ­ت های حل اختلاف مالیاتی به استثنای مواردی که رای هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی یا عدم اعتراض مودی یا مامور مالیاتی مربوط قطعیت می­ یابد برابر مقررات ماده (251) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره 5:

سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مودیان مالیاتی از آرای هیئت­ های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذیربط تسلیم شده است را یک بار به هیئت ­های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رای مقتضی احاله نماید.

تبصره 6:

در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آرای هیئت ­های بدوی از طرف هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آرای هیئت های تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (1%) تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مردی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می­گیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

ماده 248:

رای هیئت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدَلّل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیئت در متن رای قید شود.

ماده 249:

هیئت ­های حل اختلاف مالیاتی مکلف اند ماخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند.

ماده 250:

در مواردی که هیئت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا اینکه تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه ای از رای خود را به انضمام رو نوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.

ماده 251:

مودی یا اداره امور مالیاتی می ­توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیئت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقص رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

ماده 251 مکرر:

در مورد مالیات ­های قطعی موضوع این قانون و مالیات ­های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می ­تواند پرونده امر را به هیئتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.

کتاب: حسابداری مالیاتی شرکت ها
نویسنده: سعید کریمی
ناشر: انتشارات حکایتی دیگر

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله علی الراسی شرکت ها را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای دریافت مشاوره مالیاتی با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

رای شما به این مطلب

میانگین امتیازات 0 / 5. تعداد آرا: 0

از اینکه این مطلب مفید نبود عذرخواهی میکنیم

اجازه بدهید ما این مطلب را مفیدتر کنیم!

لطفا نظر خود را در بهبود این مطلب با ما در میان بگذارید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *