الزام اصناف به نصب کارتخوان های مالیاتی

الزام اصناف به نصب کارت خوان های مالیاتی

بنابر گفته های رئیس وقت سازمان مالیات، قانون ها و جریمه های مربوط به فرار مالیاتی سنگین است و فرار از مالیات برای کسی سودی نخواهد داشت. دولت در برنامه های توسعه خود، و طبق قانون...
مالیات بر حق تمبر چیست

مالیات بر حق تمبر

مالیات حق تمبر یکی از انواع مالیات های مستقیم است که به وسیله الصاق و ابطال تمبر روی اسناد و اوراق بهادار، از شخص متقاضی دریافت می گردد. این امر به دلیل به رسمیت شناختن اسناد صورت ...
قوانین مالیاتی در حسابداری

قانون های مهم مالیاتی برای حسابداران

قانون مالیات های مستقیم، قانونی جامع برای تمامی مالیات ها می باشد که بخش حسابداری نیز از این قاعده مستثنی نیست. این قانون، دارایی موادی می باشد که برای حسابداران و امور حسابداری لا...