مقالات مالیاتی

حسابداری شرکت های سهامی و غیر سهامی

حسابداری شرکت های سهامی و غیر سهامی

در شرکت های سهامی، مسائل تجاری به وسیله اشخاص حقیقی انجام نمی شود، بلکه از طریق تجمع اشخاص متعدد و با عنوان شرکت انجام می شود. در این نوع از شرکت ها به وسیله تمرکز و جمع آوری سرمایه افراد، پیشرفت اهداف تجاری و نیل به منافع مورد نظر، بهتر انجام می شود.

بر اساس قانون تجارت تقسیم بندی شرکت های سهامی به شرح ذیل می باشد:

1. شرکت های سهامی عام: در این نوع از شرکت ها، موسسین، بخشی از سرمایه شرکت را به وسیله فروش سهام به مردم تامین می کنند.

2. شرکت سهامی خاص: در این نوع از شرکت ها، تمامی سرمایه آن ها به وسیله موسسین شرکت در زمان تاسیس تامین می شود.

توجه داشته باشید که عبارت (شرکت سهامی عام) و (شرکت سهامی خاص) قبل از نام شرکت و بدون فاصله با نام شرکت در تمامی اوراق شرکت، اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به صورت واضح و خوانا باید ذکر گردد.

خدمات حسابداری

مزایای شرکت سهامی:

 • هر سهامدار در زمان توقف و یا تصفیه شرکت، با توجه به تعداد سهام مربوط به وی، سهمی از حقوق مالی سهامداران را دارا می باشد.
 • جمع آوری منابع مالی به وسیله سهامدارانی که دارای اهداف سرمایه گذاری متفاوت می باشند هم امکان پذیر است. دیگر اینکه از راه شرکت سهامی، دستیابی به بازارهای سرمایه گذاری مانند بورس اوراق بهادار فراهم می باشد.
 • به آسانی می توان سرمایه گذاری را حفظ، ادغام، انتقال و افزایش داد.
مزایای شرکت سهامی

مزایای شرکت سهامی

معایب شرکت سهامی:

سود به دست آمده یک بار به عنوان درآمد شخص حقیقی و یک بار زمان توزیع بین صاحبان سهام، مشمول مالیات می شود.

ممکن است بر اثر غیر شخصی بودن شرکت سهامی، مشکلاتی در ارتباط با کنترل سهامداران بر شرکت به وجود بیاید.

مراحل تشکیل شرکت سهامی عام:

مراحل تشکیل شرکت های سهامی عام به شرح ذیل می باشد:

 • موسسین شرکت نسبت به 20% سرمایه شرکت تعهد دارند و باید 35% مبلغ تعهد شده را در حساب شرکت پرداخت کنند.
 • اظهارنامه ثبت شرکت و طرح اساسنامه باید با ذکر تاریخ به امضای تمامی موسسین شرکت برسد.

انجام مشاوره مالیاتی

مشخصات شرکت سهامی عام:

 • نام شرکت باید قبل از اسم شرکت و یا بلافاصله بعد از کلمه عام ذکر شود.
 • قبل از تشکیل شرکت، بخشی از سرمایه شرکت را با اعلامیه پذیره نویسی در اختیار عموم قرار می دهند و اشخاص به وسیله مراجعه به بانک می توانند آن را خریداری کنند.
 • نباید سرمایه شرکت از پنج میلیون ریال کمتر باشد.
 • تعداد هیات مدیره این شرکت ها نباید کمتر از پنج نفر باشد.
 • این شرکت می تواند اوراق قرضه منتشر کند.
 • شرکت سهامی می تواند سهام خود را در بورس اوراق بهادار و بانک ها برای فروش عرضه کند.
 • نقل و انتقال سهام، مشروط به موافقت مدیران شرکت و یا مجمع عمومی صاحبان سهام نمی باشد.
 • در ای شرکت ها، مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.
 • بازرسان این شرکت باید دارای شرایط مخصوصی باشند.
مشخصات شرکت سهامی عام

مشخصات شرکت سهامی عام

شرکت سهامی خاص در یک مرحله تشکیل می شود و بر اساس قانون تجارت، شرکتی است که بین دو و یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود و دارای انواع مختلف می باشد که در ذیل توضیح می دهیم:

شرکت با مسئولیت محدود:

این نوع از شرکت برای انجام امور تجاری بین دو و یا چند نفر تشکیل می شود و هر یک از شرکاء به میزان سرمایه خود، مسئولیت قرض ها و تعهدات شرکت را به عهده دارند. در این نوع از شرکت ها، حتما باید (با مسئولیت محدود) ذکر شود، در غیر اینصورت شرکت در برابر اشخاص ثالث، شرکت تضامنی به حساب می آید و باید بر اساس مقررات آن ها جلو برود.

در این نوع از شرکت ها، سهم شراکت شرکاء نمی تواند اوراق تجاری قابل انتقال متشکل از با نام و یا بی نام باشد. دیگر اینکه، سهم الشرکه را فقط با رضایت تعدادی از شرکاء، که حداقل دارای سه ربع سرمایه می باشند قابل انتقال می باشد. هر کدام از شرکاء به میزان سهم خود در شرکت دارای حق رای می باشد، مگر اینکه در اساسنامه بر طبق اصول دیگری توافق شده باشد.

اگر چنانچه در اساسنامه در مورد تقسیم سود و یا زیان موردی ذکر نشده باشد، تقسیم به نسبت سرمایه شرکاء می باشد.

حسابداری شرکت ها

شرکت تضامنی:

شرکت تضامنی، شرکتی است که بر اساس اسم خاصی برای انجام امور تجاری بین دو و یا چند نفر همراه با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. در این نوع از شرکت ها، اگر چنانچه دارایی شرکت برای تایید شدن قروض شرکت کافی نباشد، شرکاء شرکت مسئولیت پرداخت این قروض را دارند. ذکر اسم شرکت تضامنی همراه با حداقل اسم سه نفر از شرکاء و یا عبارت و شرکاء در این نوع از شرکت ها، الزامی می باشد.

منافع شرکت به میزان سهم شرکاء در بین آن ها تقسیم می شود، مگر اینکه در اساسنامه چیزی غیر از این مورد ذکر شده باشد. به عنوان مثال در این نوع از شرکت ها، هیچ یک از شرکاء نمی توانند سهم خود را به دیگری انتقال بدهند، مگر اینکه در اساسنامه با رضایت تمام شرکاء قید شده باشد.

مطالبه قروض شرکت تا زمان منحل نشدن شرکت از خود شرکت تامین می شود و بعد از انحلال شرکت، طلبکاران آن نیز می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء و یا تمامی آن ها مراجعه کنند.

در این شرکت ها اگر چنانچه میزان قروض شرکت از میزان سهم شرکاء بیشتر باشد، آن ها نمی توانند از تایید کردن قروض شرکت سرباززنند. اگر شخصی به عنوان شریک ضامن داخل یک شرکت تضامنی بشود، لزوما همراه با دیگر شرکاء مسئول قروض شرکت در زمان قبل از ورود وی به شرکت می باشد، حتی اگر در اسم شرکت هم تغییری داده شده باشد.

چنانچه این نوع از شرکت ها، منحل بشود، اگر قروض شرکت از دارایی آن تایید نشده باشد، طلبکاران شخصی هر یک از شرکاء حقی در آ دارایی ندارند. در صورت فوت هر یک از شرکاء، ادامه شرکت بر اساس رضایت قائم مقام فرد فوت شده همراه با سایر شرکاء می باشد.

مالیات شرکت ها

مالیات شرکت ها

شرکت مختلط غیر سهامی:

این شرکت برای انجام مسائل تجاری بر اساس اسم مخصوص بین یک و یا چند نفر شریک ضامن و یا یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.

شریک ضامن مسئولیت کلیه قروضی که ممکن است علاوه بر دارایی های شرکت به وجود بیاید را دارد، اما شریک با مسئولیت محدود فقط به میزان سرمایه خودش در شرکت دارای تعهد می باشد و اینکه عبارت شرکت مختلط و یا حداقل ذکر یکی از شرکای ضامن الزامی است.

در این نوع از شرکت، شریک با مسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت دیگر شرکاء، با انتقال کل و یا قسمتی از سهام خود به شخص ثالثی، وی را وارد شرکت کند.

شرکت مختلط سهامی:

این شرکت بر اساس اسم بخصوصی، بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. در این شرکت، سهم شرکاء به صورت سهام و یا قطعات سهام با قیمت مساوی می باشد و مسئولیت شرکاء به میزان سرمایه آن ها در شرکت می باشد.

شریک ضامن در این شرکت، شخصی است که سرمایه وی به صورت سهام در نیامده است ولی مسئول تمامی قروضی می باشد که اضافه بر دارایی شرکت به وجود می شاید. ولی توجه داشته باشید که مسئولیت شریک و یا شرکای ضامن دربرابر طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر بر اساس مقرارات شرکت تضامنی می باشد.

عبارت شرکت مختلط و یا ذکر اسم یکی از شرکای ضامن در این شرکت ها ذکر می شود و مدیریت آن هم برای شریک و یا شرکای ضامن می باشد.

شرکت نسبی:

این شرکت برای انجام مسائل تجاری با عنوان اسم مخصوصی، بین دو و یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر شریک بر اساس سرمایه وی در شرکت می باشد. شرکت نسبی و یا ذکر اسم یک نفر از شرکاء در اسم این شرکت ذکر می شود و در صورت نبودن اسم کلیه شرکاء عبارتی مانند و شرکاء حتما باید ذکر شود.

اگر چنانچه دارایی شرکت برای تمامی قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکاء به میزان سرمایه خود مسئول می باشند. تا زمان انحلال شرکت، کلیه قروض بر عهده شرکت می باشد، ولی بعد از انحلال شرکت، طلبکاران می توانند به هر یک از شرکاء مراجعه داشته باشند.

اگر شریک ضامن در این نوع از شرکت ها وارد شوند، باید به نسبت سرمایه ای که در شرکت می گذارد، مسئولیت قروض را بر عهده بگیرد. حتی اگر در اسم شرکت تغییری داده شده باشد و یا نشده باشد.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله مالیات تصاعدی چیست را به شما پیشنهاد می کنیم.

جهت برخورداری از مشاوره مالیاتی می توانید با شماره 0912020822 تماس بگیرید.

رای شما به این مطلب

میانگین امتیازات 0 / 5. تعداد آرا: 0

از اینکه این مطلب مفید نبود عذرخواهی میکنیم

اجازه بدهید ما این مطلب را مفیدتر کنیم!

لطفا نظر خود را در بهبود این مطلب با ما در میان بگذارید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *