مقالات مالیاتی

چگونه اختلافاتمان را با سازمان امور مالیاتی مرتفع نماییم

چگونه اختلافاتمان را با سازمان امور مالیاتی مرتفع نماییم

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در صورتی که مؤدیان مالیاتی به نحوه رسیدگی به پرونده مالیاتی خود اعتراض داشته باشند می­توانند راه­های مختلفی را برای رفع حل اختلاف خویش با اداره امور مالیاتی برگزینند که در ذیل به شرح آن­ها خواهیم پرداخت.

1 – مراجعه به اداره امور مالیاتی:

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می­شود در صورتی که مؤدی نسبت به آن معترض باشد می­تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا بوسیله وکیل نام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلائل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. رئیس امور مالیاتی (ممیز کل) موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوطه و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی نماید. در جریان رسیدگی پرونده توسط رئیس اداره امور مالیاتی سه وضعیت ممکن است پیش آید.

  1. اگر دلائل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی باشد رئیس امور مالیاتی ضمن رد مندرجات مراتب را در ظهر برگ تشخیصی درج و امضاء می نماید.
  2. در صورتی که رئیس امور مالیاتی بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده تشخیص دهد درآمد مؤدی قابل تعدیل می­باشد و این امر مورد قبول مؤدی نیز قرار گیرد در این حالت می­ بایست مراتب منبع مورد توافق در ظهر برگ تشخیص درج و به امضای مسئول مربوطه و مؤدی مالیاتی یا وکیل تام الاختیار وی برسد.
  3. اکر رئیس اداره امور مالیاتی اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید دلایل عدم قبول مدارک در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده مؤدی را به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهد.

2 – رسیدگی مجدد پرونده مالیاتی در مرجع هیأت حل اختلاف بدوی:

اگر ابلاغ برگ تشخیص بر اساس مقررات تبصره ماده (2003) و ماده 208 قانون مالیات­های مستقیم (ابلاغ قانونی) شده باشد و مؤدی مالیاتی هیچ اقدامی بعمل نیاورد، در حکم اعتراض به برگ تشخیص شناخته می ­شود و نیز اگر مؤدی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض نماید پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی که متشکل از سه نفر است، یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته و یک نفر نماینده اتاق بازرگانی و یا مجامع حرفه ای یا تشکل­های صنفی و … می­باشد، ارجاع داده می­شود. بدین ترتیب هنگامی که زمان تشکیل جلسه هیأت تعیین گردید برگه دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی به مؤدی ابلاغ می­شود. البته فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه رسیدگی هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوطه.

شایان ذکر است که جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی خواهد بود و رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراست ولی نظر اقلیت نیز باید در متن قید شود.

3 – رسیدگی مجدد پرونده مالیاتی در مرجع هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر:

پس از اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تشکیل و رأی مقتضی صادر و به مؤدی ابلاغ گردید، در صورتی که مؤدی نسبت به رأی هیأت حل اختلاف بدوی اعتراض داشته باشد می­تواند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

بدین ترتیب مؤدی مالیاتی برای شرکت در هیأت حل اختلاف تجدید نظر مکلف است مقدار مالیات مورد قبول خود را پرداخت کرده و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم نماید. لازم به ذکر است نمایندگان عضو هیأت­های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نباید نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.

موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع خدمات لایحه تخصصی به شورای عالی مالیاتی می باشد.

قوانین مالیاتی

قوانین مالیاتی

4 – طرح پرونده در شورای عالی مالیاتی:

چنانچه مؤدیان مالیاتی نسبت به رأی قطعی صادره از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی معترض باشند می­توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به شورای عالی مالیاتی مراجعه نموده و پس از تکمیل و تنظیم فرم واخواهی مدارک خود را شامل تصویر رأی هیأت و سایر اسناد و مدارک مثبته به شورا تحویل و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. ضمناً بایستی مؤیان به میزان مالیات مورد رأی، وجوه نقد یا تضمین بانکی سپرده و یا وثیقه ملکی یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی موقوف الاجرا گردد. شعبه مزبور نیز موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی­های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه، به موضوع رسیدگی نماید.

5 – مراجعه به هیأت موضوع ماده 251 مکرر:

ممکن است اعتراضی مؤدی در مورد مالیات­های قطعی موضوع این قانون و نیز مالیات­های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد، به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی احاله گردد. بدین ترتیب مؤدی می­تواند به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات و به استناد مدارک و دلائل کافی از هیأت مذکور تقاضای رسیدگی مجدد را نماید، رأی هیأت به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا می­باشد.

6 – هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون مالیات­های مستقیم :

مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیات­ها قابل مطالبه و وصول می­باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که به اعتراضات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و اقدام به صدور رأی مجدد نماید. رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است.

کتاب : حسابداری مالیاتی شرکتها
نویسنده : حسن کریمی
ناشر : انتشارات حکایتی دیگر

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله اشخاص مشمول مالیات را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای انجام کلیه امور خدمات مالیاتی با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *