مقالات حسابداری و حسابرسی

مطالبات مشکوک الوصول

مطالبات مشکوک الوصول

در بسیاری از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی که معاملات غیر نقدی اتفاق می افتد، ممکن است مدیران مالی در پایان سال این احتمال را در نظر بگیرند که برخی از مشتریان توان پرداخت بدهی های خود و انجام بخشی از تعهد خود را نداشته باشند.

بنابراین، شرکت به میزان مطالباتی که امکان وصول آنها بعید به نظر می رسد متضرر خواهد شد.

مطالبات مشکوک الوصول:

مطالبات مشکوک الوصول یا Bad Debt در حسابداری بر اساس اصل محافظه کاری (اصول محدود‌ کننده) و اصل مقابله یا تطابق هزینه ها با درآمد‌ ها (اصول اساسی)، می باشد.

این مطالبات قسمتی از حساب های دریافتنی (مطالبات) هستند که وصول آنها در آینده مشکوک شناسایی شده است و ثبت های حسابداری مربوط به آن را در دفاتر وارد می کنند.

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول:

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول Bad debt reserve میزان ذخیره ای که بر اساس روش های متداول و پذیرفته شده حسابداری در خصوص مطالبات و اسناد دریافتنی در حساب ها ایجاد می گردد را نشان می دهد.

به هنگام ایجاد ذخیره جهت مطالبات مشکوک الوصول و همچنین سوخت مطالبات مزبور این حساب مـورد ثبت قرار می گیرد.

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ:

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺭ ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:

ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺗﺠﺎﺭﯼ:

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﺳﻨﺪ ﺗاﯾﯿﺪ ﺑﺪﻫﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺗﺠﺎﺭﯼ:

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺑﺪﻫﯽ رسمی مانند ﭼﮏ ﯾﺎ ﺳﻔﺘﻪ ﺩﺭ تاﯾﯿﺪ ﺑﺪﻫﯽ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎﺭﯼ:

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎﺭﯼ از جمله موارد زیر ﺍﺳﺖ:

 • ﺳﻮﺩ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﯽ
 • ﻭﺍﻡ ﻫﺎﯼ ﺍﻋﻄﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ
 • ﻣﺴﺎﻋﺪه ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ
 • ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ

انواع مطالبات:

مطالبات دارای انواع زیر می باشد:

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ (ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺪﻩ):

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ:

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﻭ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

خدمات مالی

ثبت ﺣﺴﺎب های ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ:

ثبت مطالبات مشکوک الوصول در حسابداری به دو روش زیر صورت می گیرد:

 • حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
 • حذف مستقیم مطالبات سوخت شده

حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابداری:

در این روش حسابداران با توجه به تجربه خود قسمتی از مطالبات را که فکر می کنند قابل وصول نباشد در نظر می گیرند و آن را به عنوان مطالبات مشکوک الوصول در حسابداری شناسایی می کنند.

برای ثبت و نمایش این رویداد به سه روش زیر عمل می شود:

روش موردی:

در این روش پس از شناسایی شخص حقیقی و یا حقوقی که ورشکست شده و دیگر قادر به پرداخت بدهی خود نیست شناسایی شده و از حساب ها حذف می شود.

روش تجزیه و تحلیل مطالبات سر رسید گذشته:

در این روش حسابداران با توجه به تجربه خود و شناختی که از بدهکاران دارند، جدولی را تدوین می کنند.

در این جدول، با توجه به گذشت سر رسید مطالبات، درصدی از آن را به عنوان مطالبات مشکوک الوصول در نظر می گیرند.

روش درصدی از مطالبات:

در این روش حسابدارن با توجه به تجربه خود، درصدی از مطالبات را به عنوان مطالبات مشکوک الوصول در حسابداری در نظر می گیرند.

در این صورت، با توجه به فروش های نسیه در پایان سال درصدی از این مطالبات بایستی ذخیره گیری گردد.

به همین منظور پس از ثبت رویداد های مالی، تعدیل حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول انجام می گیرد.

حذف مستقیم مطالبات سوخت شده:

شرکت های خدمات حسابداری و حسابرسی شرکت ها، زمانی که اطمینان کامل و قطعی از وصول نشدن این مطالبات را داشته باشند از روش حذف مستقیم برای مطالبات سوخت شده در حسابداری استفاده می نمایند.

شرکت های خدمات حسابداری و حسابداری شرکت ها با بدهکار کردن حساب هزینه مطالبات سوخت شده و بستانکار کردن حساب های دریافتنی از دفاتر خارج می نمایند.

روش حذف مستقیم، روشی است که در بسیاری از موسسات کوچک اجرا می شود ولی با اصول حسابداری مغایرت دارد.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله گزارش حسابرسی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول از دیدگاه مالیاتی:

بر اساس بند ۱۱ ماده ۱۴۸ ق.م.م ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:

 1. اولا، مربوط به فعالیت موسسه باشد.
 2. ثانیا، احتمال غالب برای لاوصول ماندن ‌آن موجود باشد.
 3. ثالثا، در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود، می توان جز هزینه های قابل قبول منظور نمود.

بر اساس مفاد آئین نامه اجرائی موضوع بند ۱۱ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 هزینه مطالبات مشکوک وصول و منظور نمودن ذخیره آن در صورت رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود:

 • هزینه منظور شده برای مطالبات مشکوک الوصول منحصرا باید در ارتباط با فعالیت موسسه باشد.‎
 • میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برای هر یک از بدهکاران که احتمال لاوصول بودن طلب آن موجود باشد به صورت جداگانه مشخص و تعیین شده باشد.‎
 • اسناد و مدارک مربوط به احتمال لاوصول ماندن طلب موسسه که برای آن ذخیره منظور شده است از کفایت لازم برخوردار باشد.
 • هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکا و شرکت های تابعه می باشد قابل قبول نخواهد بود.
 • چنان چه مطالبات موسسه از پوشش بیمه ای برخوردار باشد، در صورت لا وصول بودن آن، مازاد میزان پوشش بیمه ای قابل قبول برای ایجاد ذخیره خواهد بود.
 • ذخیره ایجاد شده برای مطالبات مشکوک وصول بایستی در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد، تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
 • مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن به موجب اسناد و مدارک مثبته تا میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول از محل مزبور تامین و در صورت مازاد بر میزان ذخیره، در هزینه سال مورد رسیدگی که لا وصول شدن آن محقق شود، قابل احتساب خواهد بود.

حسابرسی مالیاتی

موارد پیش گفته در خصوص پذیرفته شدن هزینه مطالبات مشکوک الوصول متن قانون و آیین نامه می باشند.

اما در عمل تا شرکت اقدام به شکایت از بدهکار نکرده باشد و اسناد و مدارک آن را ارائه ندهد و بعضا مدت زمان زیادی نگذشته باشد، این هزینه از منظر اداره امور مالیاتی مورد قبول نمی باشد.

زیرا فرض بر این می شود که کماکان امکان وصول شدن طلب از راه های عرفی و قانونی وجود دارد.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله کشف تقلب را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای انجام کلیه خدمات حسابداری شرکت ها با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *