مقالات مالیاتی

محاسبه مالیات ارزش افزوده عوارض کالا

محاسبه مالیات ارزش افزوده عوارض کالا و خدمت

بر اساس ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت موجود در صورت حساب خواهد بود.

در مواردی که صورت حساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود، ماخذ محاسبه مالیات و عوارض بهای روز کالا یا خدمت، به تاریخ روز تعلق مالیات و عوارض می باشد.

محاسبه مالیات ارزش افزوده عوارض کالا یا خدمت:

چهار شکل اساسی محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در تئوری مالیات به شرح زیر می باشد که دارای نتایج مشابهی هستند.

  • روش جمع مستقیم یا روش جمع حساب ها
  • روش جمع غیر مستقیم
  • روش کسر مستقیم یا روش کسر حساب ها
  • روش کسر غیر مستقیم یا روش سیاهه یا صورت حساب (اعتبار مالیاتی)

مواد مهم در محاسبه ارزش افزوده، عوارض کالا ها و خدمات:

بر اساس قوانین مندرج در سازمان امور مالیاتی کشور، مواد زیر مربوط به نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده عوارض کالا ها و خدمات می باشد.

ماده 38:

نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16) این قانون، به شرح زیر تعیین می گردد:

  • کلیه کالا ها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده (16) این قانون، یک و نیم درصد (5/1%)
  • انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد (3%)
  • انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد (10%)
  • نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد (5%)
تبصره 1:

واحد های تولیدی آلاینده محیط زیست که استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد)، همچنین پالایشگاه های نفت و واحد های پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند.

حکم ماده (17) این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد.

واحد هایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تایید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحد های آلاینده خارج می گردند.

در این صورت، واحد های یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهد شد.

واحد هایی که در طی سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحد های آلاینده محیط زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود.

عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهر ها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهر ها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) واریز می شود، تا بین دهیاری های همان شهرستان توزیع گردد.

تبصره 2:

در صورتی که واحد های تولیدی به منظور ارتقای مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و اموراجتماعی می توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند.

در صورت تایید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره 3:

به منظور تاسیس و توسعه واحد های آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته، معادل نیم درصد (5/0%) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز می گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز درمناطق مزبور هزینه گردد.

آئین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع خدمات مالیاتی می باشد.

مالیات بر ارزش افزوده عوارض کالا ها یا خدمات

مالیات بر ارزش افزوده عوارض کالا ها یا خدمات

ماده 39:

مودیان مکلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده (38) این قانون را به حساب های رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز نمایند.

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:

الف) عوارض وصولی بند (الف) ماده (38) در مورد مودیان داخل حریم شهر ها به حساب شهرداری محل و در مورد مودیان خارج از حریم شهر ها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاری های همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی:

ب) عوارض وصولی بند های (ب)، (ج)، و (د) ماده (38) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.

تبصره 1:

سه درصد (3%) از وجوه واریزی که به حساب های موضوع این ماده واریز می گردد، در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را عهده دار می باشد، قرار خواهد گرفت تا برای خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نمایند.

وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره 2:

حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح می شود.

وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثنای نحوه توزیع مذکور در قسمت های اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (1) ماده(38) این قانون) به نسبت بیست درصد (20%) کلان شهر ها ( شهر های بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد (60%) سایر شهر ها بر اساس شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت و بیست درصد (20%) دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آئین نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استان ها به تصویب هیئت وزیران می رسد توزیع و توسط شهرداری ها و دهیاری ها هزینه می شود.

هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و وجوه موضوع ماده (37)، تبصره های (2) و (3) ماده (38) این قانون و تبصره (1) این ماده ممنوع می باشد.

وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یک بار به شورای عالی استان ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 40:

احکام سایر فصول این قانون، به استثنای احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است.

لیکن احکام سایر فصول، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است، جاری نخواهد بود.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله مشمولین مالیات بر ارزش افزوده را به شما پیشنهاد می کنیم.

جهت بهره مندی از انواع امور مالیاتی می توانید با شماره 09120202822 تماس حاصل فرمایید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *