مقالات حقوق و بیمه

بحران صندوق های بازنشستگی

بحران صندوق های بازنشستگی

بحران صندوق های بازنشستگی در ايران، يکی از ابر چالش های پيش روی اقتصاد ايران در کنار بحران های ديگری نظير بحران آب، محيط زيست و اشتغال می باشد.

صندوق های بازنشستگی، یک نظام جزئی از يک نظام کلی به نام نظام تامين اجتماعی به شمار می روند که کارکردی صرفا اقتصادی دارند.

وظيفه این صندوق ها، تجميع و پس انداز بخشی از حقوق و دستمزد افراد جامعه در زمان اشتغال و انتقال مجدد آن به فرد در زمان بازنشستگی (يا از کار افتادگی)، می باشد.

نکته: زمانی که سخن از بحران در چنين نهاد هايی می شود، منظور بروز بحران مالی به شکل بر هم خوردن توازن جريان نقدی ورودی و خروجی صندوق ها است.

شرايطی که به نظر می رسد بر بسياری از صندوق های بازنشستگی کشور سايه افکنده و پيش بينی می شود در صورت تداوم شرايط فعلی طی دهه های آتی تمامی صندوق های کشور را در برگيرد.

علل اصلی بحران صندوق های بازنشستگی:

در يک دسته بندی کلی مهم ترين اين عوامل را می توان به شرح زير مطرح کرد:

  • بر هم خوردن جريان ورودی ها و خروجی های (مالی و تعداد مشترکان) صندوق ها
  • حکم رانی داخلی صندوق های بازنشستگی
  • قوانين و مقررات بالا دستی
  • مداخلات سياسی و حاکميتی

نکته: لازم به ذکر است که هر کدام از اين موارد می تواند هم پوشانی هايی را با يک يا تمام موارد ديگر داشته باشند.

موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع مشاوره حق بیمه می باشد.

تاثير گذاری علل بحران بر صندوق های بازنشستگی

تاثير گذاری علل بحران بر صندوق های بازنشستگی

نحوه تاثير گذاری علل بحران بر صندوق های بازنشستگی:

نحوه تاثير گذاری علل بحران بر صندوق های بازنشستگی را می توان در موارد زیر مشاهده نمود.

بر هم خوردن جريان ورودی ها و خروجی ها:

اين عامل را می توان از دو دیدگاه زیر مورد بررسی قرار داد:

  1. جريان وجوه نقدی
  2. مشترکين ورودی و خروجی از صندوق ها

در حال حاضر هر دوی اين جريان ها در اغلب صندوق های بازنشستگی کشور دچار عدم تعادل شده اند، به طوری که وزنه اين عدم تعادل به سمت جريان خروجی سنگينی می کند.

به عبارتی، زمانی که نسبت بازنشستگان مستمری بگير به شاغلان بيمه پرداز افزايش يا نسبت وجوه نقدی تجميع شده ناشی از پرداخت حق بيمه شاغلان به مزايای مستمری بازنشستگی کاهش يابد، می توان انتظار بروز بحران در صندوق های بازنشستگی را داشت.

حکمرانی درونی صندوق های بازنشستگی:

يکی ديگر از عوامل بسيار مهم در ايجاد بحران صندوق های بازنشستگی را می توان به حکم رانی درونی اين صندوق ها در طی دهه های گذشته ربط داد.

اين موضوع از آنجا که به شيوه ها و فرآيند های تصميم گيری مربوط می شود، بسيار فراتر از شيوه سه جانبه گرايی معمول در سطح مديريت صندوق ها (هيئت مديره هايی متشکل از نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت) است.

قوانين و مقررات بالا دستی:

سومين عامل تاثيرگذار بر شرايط عمومی صندوق های بازنشستگی را می توان به تاثير پذيری آنها از فضای قانون گذاری کشور به طور عام و قوانين مربوط با صندوق های بيمه و بازنشستگی به طور خاص، نسبت داد.

نظام های بازنشستگی به عنوان سيستم هايی پويایی که تاثير بسياری با محيط پيرامونی خود دارند، می بايست همواره از منظر شاخص های پايداری (مالی) مورد آزمون قرار گيرند تا هر گونه عامل بيرونی و يا درونی در اين سيستم، که پايداری آن ها را با اختلال مواجه می کند، شناسايی شوند.

از اين حيث قوانين و مقررات مصوب به عنوان عوامل عمدتا بيرونی می توانند به طور مستقيم و يا غير مستقيم بر کارکرد صندوق ها تاثيرگذار باشند.

مداخلات سياسی و حاکميتی:

و در آخر می توان در يک چارچوب تحليلی اقتصاد سياسی به نقش و حضور پر رنگ گروه های ذينفع در فرآيند های تصميم سازی و تصويب قوانينی مشابه قوانين بند پيشين اشاره کرد.

بديهی است که برخی از چنين دخالت هايی از سر خير خواهی و برخی ديگر با هدف پيگيری منافع شخصی و يا گروهی انجام گرفته و می گيرد.

از دو دیدگاه زیر می توان به کارکرد مهم اين مداخلات پرداخت:
  1. کارکرد آن در جلب نظر و آرای مشترکان صندوق های بازنشستگی (بيمه پردازان و مستمری بگيران) در موسم انتخابات
  2. انتفاع شخصی و يا صنفی گروه های ذينفع از تصويب و يا لغو برخی قوانين حاکم بر صندوق ها در زمان بازنشستگی

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله سامانه دریافت سوابق بیمه را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای مشاوره در زمینه امور بیمه تامین اجتماعی می توانید با شماره 09121404893 تماس حاصل فرمایید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *