مقالات مالیاتی

جرائم مالیات بر ارزش افزوده

جرایم مالیات بر ارزش افزوده

عواقب عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، دارای پرداخت جریمه ماهانه می باشد. به نسبت موضوعات بند های ۶ گانه ماده ۲۲ قانون VAT، مشمولین پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، ۲۵ تا ۱۰۰ درصد مالیات متعلق، جریمه خواهند شد و نسبت به تاخیر در پرداخت نیز، ماهانه ۲ درصد، جریمه محاسبه و مطالبه خواهد شد.

موعد مقرر قانونی برای تسلیم اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده، ۱۵ روز پس از پایان فصل است.

جرائم مالیات بر ارزش افزوده:

عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، مودی را مشمول جرائم مقرر در ماده ۲۲ و ۲۳ قانون VAT می کند که با اصلاحات و معافیت هایی بر اساس بخشنامه ۸ مرداد ۹۸ سازمان، همراه شده است.

مالیات بر ارزش افزوده “مالیات غیر مستقیمی” است که مصرف کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز نماید.

از آنجایی که فروشنده خود نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف کننده محسوب نمی شود، او حق دارد کل “مالیات های ارزش افزوده” پرداختی خود را از کل “مالیات بر ارزش افزوده” های دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد.

مشاوره مالیات

قوانین مربوط به جرائم مالیات بر ارزش افزوده:

جرایم ارزش افزوده طبق ماده ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده که آشنایی با این موارد برای هر فعال اقتصادی مفید و لازم می باشد:

ماده ۲۲:

مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تاخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود:

۱- عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نامه یا شناسایی حسب مورد.

۲- عدم صدور صورت حساب معادل یک برابر مالیات متعلق.

۳- عدم درج صحیح قیمت در صورت حساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق.

۴- عدم درج و تکمیل اطلاعات صورت حساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.

۵- عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق.

۶- عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.

ماده ۲۳:

تاخیر در پرداخت مالیات های موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده ومدت تاخیر خواهد بود.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد ایران را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

بخشنامه محاسبه جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه محاسبه جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه محاسبه جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده:

نظر به طرح سوالاتی در خصوص چگونگی محاسبه جرائم مالیاتی موضوع مواد (22) و (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد:

1_ ماخذ محاسبه جرائم موضوع ماده (22) قانون در موارد بند های شش گانه ماده مزبور، مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالا ها یا ارائه خدمات طی دوره، قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالا ها یا خدمات در همان دوره خواهد بود.

2_ ماخذ محاسبه جرائم تاخیر موضوع ماده (23) قانون، مالیات و عوارض متعلق به دوره پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی و قابل کسر (اعتبار مالیاتی) می باشد، که به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تاخیر محاسبه و مطالبه می گردد.

در صورتی که مدت تاخیر کمتر از یک ماه باشد، به میزان مدت تاخیر کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه است.

3_ چنان چه مودی مشمول جریمه عدم ثبت نام موضوع بند (1) ماده (22) قانون گردد، مطالبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد منتفی می باشد و مطالبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه صرفا از تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد موضوعیت دارد.

بنابراین مطالبه توام جرایم بند های (1) و (5) ماده مذکور در یک محدوده زمانی معین موضوعیت نخواهد داشت.

4_ در صـورت عـدم صدور صورت حساب موضوع بند (2) ماده (22) قانون، مـعادل یـک بـرابـر مـالیـات و عـوارض مـتـعلق، جریمه محاسبه و مطالبه می گردد. بنابراین مطالبه جرایم بند های (3) و (4) در مورد همان صورت حساب موضوعیت نخواهد داشت.

5_ مهلت مقرر برای ثبت نام مودیان، پایان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه اولین دوره مالیاتی که مودی مشمول ثبت نام و اجرای قانون خواهد شد، می باشد.

در صورت عدم ثبت نام مودیان در مهلت مزبور،جریمه عدم ثبت نام از تاریخ اولین دوره شمول اجرای قانون تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد قابل محاسبه و مطالبه خواهد بود.

6_ در صورتی که مودی در صورت حساب های صادره مالیات و عوارض متعلق که جز اقلام اطلاعاتی صورت حساب طبق نمونه اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور است، را درج ننماید.

در این صورت نیر مشمول جریمه ای معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات و عوارض متعلق موضوع بند (4) ماده (22) قانون خواهد بود.

7_ مبدا احتساب جریمه تاخیر موضوع ماده (23) قانون در مورد مالیات و عوارض پرداخت نشده (اعم از ابرازی مودی یا مطالبه شده) هر دوره مالیاتی، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سر رسید پرداخت مالیات و عوارض دوره مزبور خواهد بود.

8_ مبدا احتساب جریمه موضوع بند (الف) تبصره (3) ماده (42) این قانون در مورد مالیات نقل و انتقال انواع خودرو، تاریخ تکمیل و صدور اسناد تنظیمی (اعـم از بـیـع قـطعـی، صـلـح، هبه و وکـالـت فروش) در دفاتر اسناد رسمی مـی باشـد.

ماخذ محاسبه جریمه مزبور، مالیات متعلق یا مـابه التفـاوت (در مـواردی که مالیات کمتر از میزان مقرر پرداخت شده) پرداخت نشده می باشد که به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مدت تاخیر محاسبه و مطالبه خواهد شد، برای مدت کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه می باشد.

شایان ذکر است که جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.

9_ دو درصد (2%) خسارت (جریمه) تاخیر در پرداخت مبالغ اضافه دریافتی از مودیان موضوع تبصره (6) ماده (17)، چنان چه ظرف مهلت سه ماه از تاریخ درخواست مودی مطابق ضوابط اجرایی استرداد مسترد نگردد به ماخذ مبلغ اضافه دریافتی احراز شده و نسبت به مدت تاخیر (از تاریخ انقضای مهلت مذکور لغایت تاریخ استرداد مبالغ اضافه دریافتی) محاسبه و پرداخت می گردد.

در صورتی که مدت تاخیر کمتر از یک ماه باشد، به میزان مدت تاخیر کمتر از یک ماه نیز خسارت (جریمه) قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

10_ به استناد بند (6) ماده (22)، جریمه عدم ارائه دفاتر معادل (25%) مالیات متعلق و جریمه عدم ارائه اسناد و مدارک نیز معادل (25%) مالیات متعلق خواهد بود.

بنابراین در صورتی که مودیان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمایند، مشمول پرداخت جریمه جمعا معادل (50%) مالیات متعلق می باشند.

بدیهی است عدم ارائه صورت حساب، در حکم عدم صدور آن بوده و در صورتی که مودیان از ارائه صورت حساب خودداری، لیکن دفاتر و دیگر اسناد و مدارک درخواستی مامورین مالیاتی را ارائه نمایند وصول جریمه موضوع بند (2) ماده (22) کفایت داشته و در این حالت وصول جریمه بند (6) موضوعیت نخواهد داشت.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله اطلاعیه مالیاتی شیوع کرونا را به شما پیشنهاد می کنیم.

جهت برخورداری از کلیه خدمات مالیاتی می توانید با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *