مقالات مالیاتی

وظایف مؤدیان مالیاتی

وظایف مؤدیان مالیاتی

مؤدیان مالیاتی می­توانند اظهارنامه ­های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مؤدی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به اداره مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود.

حکم این ماده شامل مواردی نیز که مؤدی اظهارنامه خود را اشتباهاً به اداره امور مالیاتی دیگری در شهرستان تسلیم نماید خواهد بود.

  • تبصره 1- هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می­باشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور برحسب مورد جزو مهلت یا موعد قرار جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.
  • تبصره 2- تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکت­هایی که مرکز اصلی آن­ها در خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آن­ها خواهد بود.
  • تبصره 3- صاحبان مشاغل مکلف اند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت­های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آن­ها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.

ماده 178- در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن­ها می­باشد به وسیله اداره پست واصل می­گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.

نکته : نظر به این که برخی از مؤدیان مالیاتی اعتراض خود را نسبت به برگ تشخیص با آراء هیأت­های حل اختلاف مالیاتی را با پست ارسال می­نمایند، لذا بدینوسیله یادآور می­شود تاریخ تسلیم اعتراض به پست تاریخ تسلیم مرجع مالیاتی ذیربط محسوب و در صورتی که احراز شود اعتراضه در مهلت قانونی به پست تسلیم شده است، اعتراضات واصله با رعایت سایر مقررات قابل رسیدگی خواهند بود. مفاد این بخشنامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

ماده 179- در صورتی که مؤدی محل­های متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آن­ها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید و گر نه اداره امور مالیاتی می­تواند هر یک از محل­های سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع خدمات مالیاتی می باشد.

مؤدیان مالیاتی

مؤدیان مالیاتی

ماده 180- هر شخص حقیقی ایرانی که با ارایه گواهی نمایندگی­های مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور خواهد شد مگر در یکی از موارد زیر :

  1. در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.
  2. در سال مالیاتی مزبور حداقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد.
  3. توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

تبصره- اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند، مالیات پرداختی آن­ها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می گیرد هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آن­ها قابل کسر خواهد بود.

نکته : اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت­های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود، با توجه به عبارت مالیات دیگری در تبصره فوق الذکر، منظور از شرکت سرمایه پذیر شرکت ایرانی یا خارجی است که طبق قانون و مقررات مربوط مشمول مالیات در ایران بوده و بابت درآمدهای خود حسب مورد مالیات پرداخت نموده یا به موجب قانون و مقررات از معافیت­های مالیاتی استفاده کرده است.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق حکم تبصره 4 ماده 105 قانون مالیات­های مستقیم شامل سود و سهم الشرکه دریافتی از شرکت­های مقیم خارج از کشور که مشمول مالیات ایران نشده اند، نمی­باشد.

ماده 181- به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می­شود.

واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی شکور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأت­های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می­شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام می­کند و کلیه دفاتر،اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می­دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آن­ها را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال می­دهد.

اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودت نماید.

  • تبصره 1- بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات­های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.
  • تبصره 2- چنانچه در بازرسی هیأت­های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذیربط اعلام می­شود.
  • تبصره 3- مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأت­های موضوع این ماده همکاری­های لازم را به عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آن­ها را در اختیار هیأت­ها قرار دهند. مؤدیان مزبور در صورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت­های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می­شوند.
  • تبصره 4- آئین نامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (1395/1/1) مشترکاً به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می­رسد.

کتاب : حسابداری مالیاتی شرکتها
نویسنده : حسن کریمی
ناشر : انتشارات حکایتی دیگر

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله مالیات مشاغل را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای انواع مشاوره مالیاتی با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *