مقالات حسابداری و حسابرسی

حسابداری تعهدی

حسابداری تعهدی

مبانی حسابداری که به آن حسابداری تعهدی گفته می شود، زمان شناسایی درآمد ها و هزینه ها را شناسایی می نماید. در واقع یعنی زمانی که دارایی ای خریداری می شود یا بدهی به شرکت تحمیل می گردد، باید شناسایی و ثبت شوند.

حسابداری تعهدی:

مبانی مورد استفاده در سازمان های دولتی شامل:

 • نقدی
 • نقدی تعديل شده
 • نيمه تعهدی
 • تعهدی تعديل شده
 • تعهدی كامل

مبنای نقدی:

مبنای نقدی به يک روش حسابداری گفته می شود كه بر اساس آن، درآمد ها در زمان دريافت و همچنین هزينه ها در زمان پرداخت وجه نقد شناسايی و ثبت می شوند.

مبنای نقدی تعديل شده:

در مبنای نقدی تعدیل شده، در واقع درآمد ها بر اساس مبنای نقدی ثبت می شوند يعنی زمانی كه وجه نقد دريافت می گردد.  در این صورت بایستی دو شرط تحويل كالا يا انجام خدمت و قطعيت پرداخت آنها محرز شده باشد.

مبنای نيمه تعهدی:

این مبنا در حقیقت تركيبی از دو مبنای فوق محسوب می شود كه بر اساس آن، هزينه ها بر مبنای تعهدی و درآمد ها بر مبنای نقدی شناسايی و در دفاتر ثبت می گردند.

مبنای تعهدی تعديل شده:

در این مبنا، هزينه ها در زمان تحمل، شناسايی می گردند و در دفاتر حسابداری ثبت می شوند. همچنین درآمد ها بر حسب ماهيت آنها به دو صورت زیر اندازه گيری می شوند.

 • مبنای تعهدی: اگر مبلغ درآمد ها قابل اندازه گیری و در مدت كوتاهی پس از تشخيص قابل وصول باشند.
 • مبنای نقدی: اگر اندازه گيری و زمان وصول آن قابل تعيين نباشد.

مبنای تعهدی:

بر اساس این مبنا، اگر معاملات بر مبنای رويداد اقتصادی آنها و بدون در نظر گرفتن زمان دريافت و پرداخت وجه نقد، شناسايی شوند از این روش استفاده می شود که بر اساس آن، درآمد ها در زمان تحقق و هزينه ها در زمانی شناسايی می شوند كه بدهی ها متحمل شده و يا منابع مصرف شده باشند.

خدمات حسابداری و مالی

الزامات اجرای مبنای تعهدی:

با توجه به الزامات موجود از جمله مواد 138 و 144 و 49 برنامه چهارم، ماده 219 برنامه پنجم توسعه، ماده 16 قانون مديريت خدمات كشوری، بند 32 سياست های ابلاغی مقام معظم رهبری، مصوبات هيئت امنا و بخشنامه های وزارت، به كارگيری حسابداری تعهدی طی بيست سال گذشته يک روند افزايشی در دولت ها و سازمان های بخش عمومی داشته است.

الزامات به کارگیری حسابداری تعهدی:

 • سبب بهبود كارآيی، اثر بخشی و يا پاسخ گويی سازمان ها
 • ایفای نقش در تصميم گيری بهتر و افزايش عملكرد و پاسخ گويی از طريق استفاده از گزارشگری و بودجه بندی
 • موثر در تصميمات مديريتی در خصوص اقلام ترازنامه و مديريت بهتر هزينه
 • امکان بودجه بندی تعهدی
 • رسيدن به مشتری مداری
 • تخصيص بهتر منابع
 • عملكرد و پاسخ گويی بيشتر
 • دست يابی به گزارش های تعهدی مبنايی بهتر برای پاسخ گويی به دولت و جامعه
 • فراهم کردن اطلاعات با كيفيت بالاتر برای تصميم های مربوط به مديريت و تخصيص منابع
 • يک معيار كارا در ارتباط با سلامت سازمان از طريق تهيه گزارش های كامل در مورد تمام بدهی ها و مبالغ دريافتی
 • بر طرف کردن نقاط ضعف سيستم نقدی و انعکاس تصويری كامل از دارایی ها و بدهی ها، هزينه های واقعی و عملكرد
 • بر آورده کردن نياز های اطلاعاتی استفاده كنندگان داخلی و خارجی
 • روشی برتر برای گزارش وضعيت واقعی از منابع موجود و تعهدات آتی که كيفيت اطلاعات را برای سياست گذاری بلند مدت بهبود می بخشد.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله اشخاص مشمول حسابرسی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

مزايای به كارگيری مبنای تعهدی

مزايای به كارگيری مبنای تعهدی

مزايای به كارگيری مبنای تعهدی:

حسابداری به عنوان يک سيستم اطلاعات مالی می باشد كه هدف آن تهيه اطلاعات مالی مفيد و دقیق برای مديريت است که به اندازه گيری عملكرد و اهداف پاسخ گويی برای استفاده كنندگان کمک می کند.

چند نمونه از مزايای مبنای تعهدی:

 • پاسخ گويی و تصميم گيری
 • مديريت هزينه
 • مديريت دارايی
 • مديريت دريافتی ها
 • مديريت بدهی ها
 • تهيه اطلاعات كامل در مورد هزينه ها
 • تهيه صورت های مالی برای اهداف گزارشگری

خدمات مالی

فهرست مراحل كلی اجرای پروژه:

1_ مطالعه، بررسی و تدوين مبانی تئوريک مربوط به پروژه تغيير حسابداری نقدی به تعهدی

2_ كسب شناخت نسبت به مجموعه، فعاليت ها و فرآيند های مختلف آن از نظر مالی و پاسخگویی (درون سازمانی و برون سازمانی):

 • جمع آوری و بررسی اطلاعات كلی
 • كسب شناخت نسبت به فرآيند ها و ساير فعاليت ها
 • مشاهده عينی و بازديد های ميدانی
 • بررسی ساختار، تشكيلات سازمانی و سيستم های حسابداری بخش امور مالی
 • مطالعه و شناخت مجموعه قوانين، مقررات و رويه های ناظر و حاكم

3_ طراحی الگوی گزارشگری و صورت های مالی نمونه:

 • صورت وضعيت مالی
 • صورت تغييرات در وضعيت مالی
 • گردش حساب تغييرات در ارزش خالص
 • صورت مقايسه بودجه و عملكرد
 • يادداشت های توضيحی
 • صورت جريان وجوه نقد

4_ تجزيه و تحليل فرآيند ها جهت تعيين و شناسایی رويداد ها و فعاليت های مالی:

 • بررسی و طبقه بندی چرخه ها به مالی، مرتبط با مالی به طور مستقيم و مرتبط با مالی به طور غير مستقيم
 • شناسایی فعاليت ها و رويداد های مالی در هر يک از چرخه های فوق الذكر
 • گرد آوری و بررسی كفايت فرم ها و محتويات اطلاعاتی موجود در هر يک از چرخه های مذكور برای سيستم تعهدی و تامين نياز های اطلاعاتی
 • ثبت كلی سند حسابداری در خصوص رويداد های مالی شناسایی شده فوق الذكر در سيستم حسابداری تعهدی

موسسه مشاوران مطالعه مقاله حسابداری تنخواه گردان را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

فهرست مراحل كلی اجرای پروژه

فهرست مراحل كلی اجرای پروژه

5_ تدوين كدينگ حسابداری، نظام نامه مالی و ساير دستور العمل های مورد نياز مشتمل بر انبار، اموال، تنخواه و…:

 • طراحی كدينگ های مورد نياز
 • كدينگ حسابداری
 • كدينگ اموال
 • كدينگ مراكز توجه
 • تهيه و تدوين دستور العمل ها
 1. تحصيل و تعيين بهای تمام شده دارایی های ثابت مشهود (اموال)
 2. مخارج پس از بهره برداری و بركناری دارايی های ثابت مشهود (اموال)
 3. استهلاک دارایی های ثابت مشهود (اموال)
 4. پلاک كوبی اموال
 5. كنترل های داخلی دارايی های ثابت مشهود (اموال)
 6. دستور العمل انبار
 7. نظام نامه مالی

6_ كمک به درک تيم توليد نرم افزار (مكانيزه) از فرآيند ها و سيستم های اطلاعاتی

7_ برگزاری كارگاه های آموزشی

8_ كمک به جمع آوری اطلاعات برای ورود به سيستم جديد (تعهدی):

 • اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد
 • اطلاعات مربوط به اموال و دارايی های ثابت
 • اطلاعات مربوط به موجودی های انبار
 • اطلاعات مربوط به درآمد ها
 • اطلاعات سنواتی مربوط به بدهكاران و بستانكاران
 • اطلاعات مربوط به حساب های بانكی

9_ كمک به پياده سازی و استقرار سيستم و ارائه مشاوره لازم جهت بر طرف نمودن اشكالات احتمالی در فرآيند اجرا

10_ مشاوره و نظارت بر تهيه گزارشات يک دوره

11_ تهيه گزارش نهايی اجرای پروژه

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله کشف تقلب را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای انجام کلیه خدمات حسابداری شرکت ها با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *