مقالات حسابداری و حسابرسی

حسابداری تعهدی

حسابداری تعهدی

مبانی حسابداری (حسابداری تعهدی) در واقع اشاره به زمان شناسايی درآمد ها و هزينه ها دارد. به عبارت ديگر، زمانی كه يک دارايی خريداری يا يک بدهی تحمل می گردد، درآمد ها و هزينه های مرتبط با آنها چه زمانی بايد شناسايی و ثبت گردد.

حسابداری تعهدی:

مبانی مورد استفاده در سازمان های دولتی شامل:

 • نقدی
 • نقدی تعديل شده
 • نيمه تعهدی
 • تعهدی تعديل شده
 • تعهدی كامل

مبنای نقدی:

مبنای نقدی يک روش حسابداری است كه طبق آن درآمد ها در زمان دريافت و هزينه ها در زمان پرداخت وجه نقد شناسايی و ثبت می گردند.

مبنای نقدی تعديل شده:

در اين مبنا درآمد ها طبق مبنای نقدی يعنی زمانی كه وجه نقد دريافت می گردد، شناسايی و هزينه ها زمانی ثبت می گردند كه دو شرط تحويل كالا يا انجام خدمت و قطعيت پرداخت آنها محرز شده باشد.

مبنای نيمه تعهدی:

مبنای نيمه تعهدی در واقع تركيبی از دو مبنای نقدی و تعهدی می باشد كه طبق آن هزينه ها بر مبنای تعهدی و درآمد ها بر مبنای نقدی شناسايی و در دفاتر ثبت می گردند.

مبنای تعهدی تعديل شده:

در مبنای تعهدی تعديل شده هزينه ها در زمان تحمل، شناسايی و در دفاتر ثبت می شوند و درآمد ها بر حسب ماهيتشان به دو صورت اندازه گيری می شوند.

در صورتی كه مبلغ درآمد ها “قابل اندازه گيری” باشد و در مدت كوتاهی پس از تشخيص “قابل وصول” باشند با استفاده از مبنای تعهدی و در صورتی كه اندازه گيری و زمان وصول آن قابل تعيين نباشد با استفاده از مبنای نقدی شناسايی و ثبت می گردند.

مبنای تعهدی:

طبق مبنای تعهدی، معاملات بر مبنای رويداد اقتصادی آنها بدون در نظر گرفتن زمان دريافت و پرداخت وجه نقد، شناسايی می شوند.

طبق اين روش، درآمد ها در زمان تحقق و هزينه ها در زمانی شناسايی می شوند كه بدهی ها متحمل شده و يا منابع مصرف شده باشند.

خدمات حسابداری و مالی

الزامات اجرای مبنای تعهدی:

با توجه به الزامات موجود از جمله مواد 138 و 144 و 49 برنامه چهارم، ماده 219 برنامه پنجم توسعه، ماده 16 قانون مديريت خدمات كشوری، بند 32 سياست های ابلاغی مقام معظم رهبری، مصوبات هيئت امنا و بخشنامه های وزارت، به كارگيری حسابداری تعهدی طی بيست سال گذشته يک روند افزايشی در دولت ها و سازمان های بخش عمومی داشته است.

الزامات به کارگیری حسابداری تعهدی:

 • سبب بهبود كارآيی، اثر بخشی و يا پاسخ گويی سازمان ها می گردد.
 • حسابداری تعهدی در تصميم گيری بهتر و افزايش عملكرد و پاسخ گويی از طريق استفاده از گزارشگری و بودجه بندی بر مبنای تعهدی نقش مهمی دارد.
 • حسابداری تعهدی، در تصميمات مديريتی در خصوص اقلام ترازنامه نقش داشته و سبب مديريت بهتر هزينه می شود.
 • امکان بودجه بندی تعهدی
 • رسيدن به مشتری مداری
 • تخصيص بهتر منابع
 • عملكرد و پاسخ گويی بيشتر
 • دست يابی به گزارش های تعهدی مبنايی بهتر برای پاسخ گويی به دولت و جامعه فراهم می نمايد.
 • مبنای تعهدی اطلاعاتی با كيفيت بالاتر برای تصميم های مربوط به مديريت و تخصيص منابع فراهم می نمايد.
 • يک معيار كارا و قابل اتكايی در ارتباط با سلامت سازمان از طريق تهيه گزارش های كامل و صحيح در مورد تمام بدهی ها و مبالغ دريافتنی در اختيار قرار می دهد.
 • مبنای تعهدی، نقاط ضعف سيستم نقدی را بر طرف نموده و تصويری كامل از دارایی ها و بدهی ها، هزينه های واقعی و عملكرد منعكس می كند.
 • نياز های اطلاعاتی استفاده كنندگان داخلی و خارجی را بر آورده می سازد.
 • مبنای تعهدی روشی برتر برای گزارش وضعيت واقعی از منابع موجود و تعهدات آتی بوده و كيفيت و مربوط بودن اطلاعات را برای سياست گذاری بلند مدت بهبود می بخشد.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله اشخاص مشمول حسابرسی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

مزايای به كارگيری مبنای تعهدی

مزايای به كارگيری مبنای تعهدی

مزايای به كارگيری مبنای تعهدی:

در بخش عمومی، حسابداری به عنوان يک سيستم اطلاعات مالی در نظر گرفته می شود كه هدف آن تهيه اطلاعات مالی مفيد برای مديريت، اندازه گيری عملكرد و اهداف پاسخ گويی برای استفاده كنندگان می باشد.

چند نمونه از مزايای مبنای تعهدی:

از مزایای به کارگیری مبنای تعهدی، می توان به موارد زیر اشاره کرد.

پاسخ گويی و تصميم گيری:

مبنای تعهدی با ارائه اطلاعات اضافی، فرآيند تصميم گيری را بهبود می بخشد.

مديريت هزينه:

در حسابداری نقدی هزينه ها زمانی شناسايی می شوند كه وجه نقد پرداخت شده باشد. صرف نظر از ماهيت هزينه، با تحصيل دارائی ها (مانند ساختمان، مبلمان، اثاثيه و تجهيزات) به روشی مشابه با پرداخت برای هزينه های پرسنلی و ساير هزينه های عملياتی مثال هزينه برق رفتار می گردد.

اما در سيستم تعهدی، هزينه ها زمانی به حساب گرفته می شوند كه تحمل شده باشند. صرف نظر از پرداخت نقدی، هزينه های سرمايه ای به عنوان دارايی شناسايی می شوند و هزينه دارايی را با تخصيص هزينه های سرمايه ای آنها طی عمر مفيدشان مستهلک و به عنوان هزينه خدمات در هر دوره در نظر گرفته می شود.

درضمن هزينه های تحقق يافته و پرداخت نشده شناسايی و به عنوان بدهی ثبت می شود. مانند مزايای بازنشستگی.

مديريت دارايی:

در مبنای نقدی دارايی ها زمانی كه وجه نقد پرداخت می گردد به عنوان مخارج شناسايی می شوند. اما در مبنای تعهدی، با ثبت كامل دارايی ها، در حفظ، جايگزينی، شناسايی و كنار گذاری آنها بهتر مديريت می شوند.

مديريت دريافتنی ها:

مبنای تعهدی برای درآمد غير نقدی يک حساب دريافتنی ايجاد می كند تا مبلغ درآمدی كه مشتری هنوز بدهكار است را ثبت نمايد.

مديريت بدهی ها:

در مبنای نقدی، بدهی ها شناسايی نمی شود، و در ارزيابی وضعيت و نتايج مالی و يا تعيين نيازهای درآمدی آينده به حساب نمی آيند.

بعلاوه هزينه های معوق نيز در پايان سال مالی معلوم نيستند، ولی در مبنای تعهدی با تعيين كوتاه مدت يا بلند مدت بودن آنها به مديران كمک می كند تا با كمبود وجه نقد مواجه نگردند.

تهيه اطلاعات كامل در مورد هزينه ها:

ارائه اطلاعات كامل هزينه ها برای قيمت گذاری، مديريت عملكرد و بودجه بندی مفيد می باشد. در سيستم نقدی فقط هزينه هايی كه در جريان نقدی اثر داشته باشند گزارش می شوند.

تهيه صورت های مالی برای اهداف گزارشگری:

صورت های مالی تهيه شده بر مبنای تعهدی، كارآيی و اثربخشی بخش ها را ارزيابی نموده و زمينه را برای تقلب و فساد كاهش می دهد.

خدمات مالی

فهرست مراحل كلی اجرای پروژه:

1_ مطالعه، بررسی و تدوين مبانی تئوريک مربوط به پروژه تغيير حسابداری نقدی به تعهدی

2_ كسب شناخت نسبت به مجموعه، فعاليت ها و فرآيند های مختلف آن از نظر مالی و پاسخگویی (درون سازمانی و برون سازمانی):

 • جمع آوری و بررسی اطلاعات كلی
 • كسب شناخت نسبت به فرآيند ها و ساير فعاليت ها
 • مشاهده عينی و بازديد های ميدانی
 • بررسی ساختار، تشكيلات سازمانی و سيستم های حسابداری بخش امور مالی
 • مطالعه و شناخت مجموعه قوانين، مقررات و رويه های ناظر و حاكم

3_ طراحی الگوی گزارشگری و صورت های مالی نمونه:

 • صورت وضعيت مالی
 • صورت تغييرات در وضعيت مالی
 • گردش حساب تغييرات در ارزش خالص
 • صورت مقايسه بودجه و عملكرد
 • يادداشت های توضيحی
 • صورت جريان وجوه نقد

4_ تجزيه و تحليل فرآيند ها جهت تعيين و شناسایی رويداد ها و فعاليت های مالی:

 • بررسی و طبقه بندی چرخه ها به مالی، مرتبط با مالی به طور مستقيم و مرتبط با مالی به طور غير مستقيم
 • شناسایی فعاليت ها و رويداد های مالی در هر يک از چرخه های فوق الذكر
 • گرد آوری و بررسی كفايت فرم ها و محتويات اطلاعاتی موجود در هر يک از چرخه های مذكور برای سيستم تعهدی و تامين نياز های اطلاعاتی
 • ثبت كلی سند حسابداری در خصوص رويداد های مالی شناسایی شده فوق الذكر در سيستم حسابداری تعهدی

موسسه مشاوران مطالعه مقاله حسابداری تنخواه گردان را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

فهرست مراحل كلی اجرای پروژه

فهرست مراحل كلی اجرای پروژه

5_ تدوين كدينگ حسابداری، نظام نامه مالی و ساير دستور العمل های مورد نياز مشتمل بر انبار، اموال، تنخواه و…:

 • طراحی كدينگ های مورد نياز
 • كدينگ حسابداری
 • كدينگ اموال
 • كدينگ مراكز توجه
 • تهيه و تدوين دستور العمل ها
 1. تحصيل و تعيين بهای تمام شده دارایی های ثابت مشهود (اموال)
 2. مخارج پس از بهره برداری و بركناری دارايی های ثابت مشهود (اموال)
 3. استهلاک دارایی های ثابت مشهود (اموال)
 4. پلاک كوبی اموال
 5. كنترل های داخلی دارايی های ثابت مشهود (اموال)
 6. دستور العمل انبار
 7. نظام نامه مالی

6_ كمک به درک تيم توليد نرم افزار (مكانيزه) از فرآيند ها و سيستم های اطلاعاتی

7_ برگزاری كارگاه های آموزشی

8_ كمک به جمع آوری اطلاعات برای ورود به سيستم جديد (تعهدی):

 • اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد
 • اطلاعات مربوط به اموال و دارايی های ثابت
 • اطلاعات مربوط به موجودی های انبار
 • اطلاعات مربوط به درآمد ها
 • اطلاعات سنواتی مربوط به بدهكاران و بستانكاران
 • اطلاعات مربوط به حساب های بانكی

9_ كمک به پياده سازی و استقرار سيستم و ارائه مشاوره لازم جهت بر طرف نمودن اشكالات احتمالی در فرآيند اجرا

10_ مشاوره و نظارت بر تهيه گزارشات يک دوره

11_ تهيه گزارش نهايی اجرای پروژه

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله کشف تقلب را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای انجام کلیه خدمات حسابداری شرکت ها با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *