مقالات حسابداری و حسابرسی

کاربرگ حسابرسی

کاربرگ حسابرسی

حسابرسان باید شواهد لازم برای پشتیبانی از اظهار نظر خود و شواهد مربوط به انجام حسابرسی طبق استاندارد های حسابرسی را مستند نمایند.

این مستند سازی از طریق تهیه و نگهداری کاربرگ های حسابرسی و دریافت و حفظ این گونه مدارک توسط حسابرس در ارتباط با اجرای عملیات حسابرسی انجام می شود.

کاربرگ های حسابرسان، حلقه ارتباطی بین مدارک حسابداری صاحب کار و گزارش حسابرسان است. کاربرگ ها، کلیه کار های انجام شده توسط حسابرس را مستند و گزارش حسابرسان را توجیه می کند.

کاربرگ های حسابرسی می توانند به شکل های گوناگونی باشند، برخی به شکل صورت مغایرت بانک یا تجزیه و تحلیل حساب های دفتر کل، برخی به صورت فتوکپی صورت جلسات هیئت مدیره و نمودار سازمانی یا نمودگر سیستم کنترل داخلی صاحب کار است.

بنابراین، کاربرگ های حسابرسی باید حاوی کلیه اطلاعات مربوط به اظهار نظر درباره مطلوبیت ارائه صورت های مالی صاحب کار باشد.

حسابداری شرکت ها

کاربرگ حسابرسی:

کاربرگ حسابرسی (PPT)، ابزار کار حرفه حسابرسی است و حسابرسان روش های به کار برده شده، آزمون های انجام شده، اطلاعات جمع آوری شده و نتایج به دست آمده در طول اجرای عملیات حسابرسی را در کاربرگ ها مستند می کنند .

کاربرگ های حسابرسی، حلقه ارتباطی بین مدارک حسابداری صاحب کار و گزارش حسابرسان است و کلیه کارهای انجام شده توسط حسابرسان را مستند و گزارش حسابرسان را توجیح می کنند.

کاربرگ های حسابرسی باید حاوی کلیه اطلاعات مربوط به اظهار نظر درباره مطلوبیت ارائه صورت های مالی صاحب کار باشد و می تواند به شکل ثبت اطلاعات روی کاغذ، فیلم، ضبط الکترونیکی یا دیگر ابزار های مشابه باشد .

اهداف کاربرگ های حسابرسی:

کاربرگ های حسابرسی اهداف و نیاز های زیر را تامین می کنند:

1.     کمک به برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی

2.     کمک به سرپرستان، مدیران و شرکا در نظارت بر بررسی کار حسابرسان

3.     امین پشتوانه لازم برای گزارش حسابرسان

4.     مستند کردن رعایت استاندارد های اجرای عملیات حسابرسی

5.     کمک به برنامه ریزی و انجام حسابرسی دوره های آینده

6.     فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز در زمینه ارائه سایر خدمات حرفه ای، مانند تنظیم اظهارنامه مالیاتی و ارائه خدمات مشاوره مدیریت

موسسه مشاوران مطالعه مقاله حسابرسی عملیاتی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

دسته بندی کاربرگ حسابرسی

دسته بندی کاربرگ حسابرسی

دسته بندی کاربرگ حسابرسی:

با توجه به مطالب متعددی که در کاربرگ ها درج می گردد، انواع بی شماری کاربرگ حسابرسی وجود دارد.

از این رو، طبقه بندی آنها کار نسبتا مشکلی است با این حال، کاربرگ های تهیه شده می توانند در گروه های زیر طبقه بندی شوند:

۱. کاربرگ های عمومی:

کاربرگ های عمومی برای استفاده در برنامه ریزی و اداره امور حسابرسی، طراحی می شوند.

چند نمونه از کاربرگ های عمومی:
 • کاربرگ های برنامه ریزی حسابرسی
 • طرح های کلی و برنامه های حسابرسی
 • نمودگرها و پرسش نامه کنترل های داخلی
 • قرارداد حسابرسی
 • بودجه زمانی و یادداشت نکات

۲. کاربرگ نهایی:

کاربرگ نهایی که کاربرگ تراز آزمایشی نیز نامیده می شود جدولی است حاوی موارد زیر:

 • مانده سال جاری و سال قبل حساب های دفتر کل
 • ستون های اصلاحات پیشنهادی
 • تعدیلات طبقه بندی
 • اقلام نهایی منعکس شده در صورت های مالی

کاربرگ نهایی، جدول اصلی کنترل و تلخیص تمام کاربرگ های پرونده است و به عنوان “ستون فقرات” مجموعه کاربرگ های حسابرسی محسوب می شود.‎

۳. کاربرگ های اصلی:

کاربرگ اصلی مشابه کاربرگ نهایی بوده و نشان دهنده یکی از سرفصل های عمده صورت های مالی می باشد.

کاربرگ اصلی برای تلفیق هر گروه از حساب های مشابه دفتر کل به کار می رود و جمع هر یک از این کاربرگ ها، یک جا به کاربرگ نهایی منتقل می شود.

۴. کاربرگ اصلاحات پیشنهادی و تعدیلات طبقه بندی:

کاربرگ اصلاحات پیشنهادی، پیش نویس ثبت های روزنامه ای که حسابرسان برای تصحیح اشتباهات یا تخلف های با اهمیت کشف شده در صورت های مالی و مدارک حسابداری صاحب کار تهیه می کنند.

کاربرگ تعدیلات طبقه بندی شامل اقلامی است که ثبت آنها در دفاتر صحیح است، اما برای ارائه مطلوب صورت های مالی باید تجدید طبقه بندی شوند.

کدینگ استاندارد

‎۵. کاربرگ های تفصیلی:

کاربرگ تفصیلی که کاربرگ فرعی نیز نامیده می شود، کاربرگی است که اجزای اصلی یا ریز مانده یک حساب دارایی یا بدهی، مانند صورت ریز مبالغ دریافتی از مشتریان که جمع آن مانده حساب های دریافتنی می باشد، را نشان می دهد.

۶. کاربرگ تجزیه و تحلیل:

کاربرگ تجزیه و تحلیل خلاصه هایی از تغییرات طی دوره یک حساب دفتر کل را نشان می دهد. از این کاربرگ در رسیدگی به حساب های عمده و کم گردشی مانند موارد زیر استفاده می شود:

۷. کاربرگ صورت مغایرت:

حسابرسان معمولا به منظور اثبات مبالغ ثبت شده در حساب ها، مبالغ مذبور را با اطلاعات و مدارک به دست آمده از سایر منابع مقایسه و تطبیق می دهند.

در این گونه موارد، حسابرسان کاربرگی به نام صورت مغایرت تهیه می کنند، مانند کاربرگ تطبیق مانده حساب های دریافتنی با تاییدیه های دریافتنی از مشتریان.

از این کاربرگ بیشتر در رسیدگی به موارد زیر استفاده می شود:
 • حساب های دریافتنی
 • حساب های پرداختی
 • موجودی نقد و بانک
 • موجودی مواد و کالا

۸. کاربرگ های محاسباتی:

حسابرسان معمولا برای تایید و اثبات صحت و درستی برخی از حساب های خاص و برخی از مبالغ، محاسبات مستقلی را در یک کاربرگ انجام می دهند و نتایج حاصل از آن را با مبالغ منعکس و در مدارک حسابداری صاحب کار مقایسه می کنند.

از این کاربرگ که اصطلاحا کاربرگ محاسباتی نامیده می شود، برای اثبات اقلام زیر استفاده می شود:

۹. مدارک موید:

حسابرسان علاوه بر رسیدگی به مدارک حسابداری صاحب کار و بررسی سیستم های حسابداری و کنترل های داخلی آن، مدارک تشریحی دیگری را نیز برای اثبات صحت مطالب منعکس در صورت های مالی و توجیه گزارش خود گرد آوری می کنند که به این مدارک اصطلاحا مدارک موید گفته می شود.

نمونه هایی از مدارک موید:

موسسه مشاوران مطالعه مقاله حسابرسی مالیاتی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

بهره برداری حسابداران از کاربرگ ها

بهره برداری حسابداران از کاربرگ ها

بهره برداری حسابداران از کاربرگ ها:

حسابداران می توانند زیر ساخت بایگانی و کنترل ها را با بهره گیری از کاربرگ های حسابرسی پیاده سازی کنند تا هنگام مراجعه بازرسین ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم و ابلاغ برگه دعوت نامه و حتی حسابرسی بیمه اطلاعات کامل و منظمی را به متقاضیان ارائه نمایند.

فهرست این چیدمان می تواند بر اساس موضوعات زیر باشد:

 • مشخصات کامل شرکت شامل نام، آدرس قانونی و شماره ثبت شرکت
 • نمودار سازمانی واحد مورد رسیدگی و شرح وظایف هر یک از کارکنان
 • نسخه ای از اساسنامه و مدارک ثبت اولیه شرکت
 • آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی واحد مورد رسیدگی
 • سیستم های حسابداری و شرح سیستم کنترل داخلی و ارزیابی آن
 • فهرست حساب ها
 • اطلاعات مربوط به ظرفیت تولید شرکت و شیوه های تولید، توزیع و فروش
 • نمونه امضای مدیران واحد مورد رسیدگی
 • اطلاعات مربوط به اشخاص وابسته
 • نسخه ای از قرارداد های بلند مدت واحد مورد رسیدگی
 • نسخه ای از سوابق مالیاتی شرکت شامل برگ های تشخیص و قطعی مالیاتی
 • کپی اسناد مالکیت دارایی های ثابت مشهود و نا مشهود
 • کپی صورت جلسات هیئت مدیره و مجامع عمومی
 • نسخه ای از گزارش های حسابرسی و نامه مدیریت سنوات قبل
 • سوابق سرمایه شرکت و مدارک مربوط به افزایش و کاهش سرمایه

عوامل موثر بر شکل  و محتوای کاربرگ های حسابرسی:

 1. ماهیت کار و نوع گزارش حسابرسان
 2. نوع و ماهیت و پیچیدگی فعالیت واحد مورد رسیدگی
 3. نوع و ماهیت و وضعیت سیستم های حسابداری و کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی
 4. اعمال سیاست های کنترل کیفیت در هر کار حسابرسی شامل هدایت، سرپرستی و بررسی کار انجام شده
 5. شیوه و تکنیک های حسابرسی مورد استفاده در جریان رسیدگی ها

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله کشف تقلب را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای انجام کلیه خدمات حسابداری شرکت ها با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *